วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดขั้นสูง (Critical Thinking model: STR BCNKK)


รูปแบบการพัฒนาความคิดขั้นสูง (Critical Thinking model: STR BCNKK)
สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 3
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 มีนาคม 2563
เวลา : 10.00-11.00 น.
สถานที่ : ห้องธุรการ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 - ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ

วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 2
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 มกราคม 2563
เวลา : 14.30-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 - ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ธันวาคม 2562
เวลา : 09.00-12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา

กิจกรรมที่ 1 - แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยสีเขียว
กิจกรรมที่ 2 - สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 3 - การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (BCNKK Model) ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มวิชาการ


วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 10 มกราคม 2563

กิจกรรมที่ 1. กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา Critical Thinking  Model
กิจกรรมที่ 3. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 4. วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป และ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (BCNKK Model) ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มวิชาการ


วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  27 ธันวาคม 2562

กิจกรรมที่ 1. กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา Critical Thinking  Model
กิจกรรมที่ 3. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 4. วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป และ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (BCNKK Model) ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มวิชาการ

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 6 ธันวาคม 2562

กิจกรรมที่ 1. กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ 3. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 4. วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป และ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์