วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ประเด็น การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

 ดาวน์โหลด : การจัดการความรู้ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

การจัดการความรู้ประเด็น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ดาวน์โหลด : การจัดการความรู้ประเด็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิทยาลัยฯ สีเขียว (Green College)

ดาวน์โหลด : คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิทยาลัยฯสีเขียว (Green College)