วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

โครงการประชุมการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 2567


 

KM DAY BCNKK Conference : 11 June 2024

   


 


คู่มือการจัดการความรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

คู่มือการจัดการความรู้ FON-PBRI 

ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้ : KM Day วันที่ 11 มิถุนายน 2567

ภาพกิจกรรมการประชุมการจัดการความรู้ : KM Day วันที่ 11 มิถุนายน 2567 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2567

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ปี 2567 

คำสั่งแต่งตั้งชุมชนนักปฏิบัติ 2567