วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

Model การบริการวิชาการสู่การสร้างองค์ความรู้

Model การบริการวิชาการสู่การสร้างองค์ความรู้


การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ ครั้งที่ 3

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4  พฤษภาคม  2561 ห้องประชุม A101 เวลา 15.00-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

1.นางศิราณี ศรีหาภาค              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2.นายกิตติภูมิ ภิญโย                 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4.นางสุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5.นางนวลละออง ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6.นางสาวสุธิดา อินทรเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


สรุปรายงานประชุมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 /2561

สรุปรายงานประชุมการจัดการเรียนรู้ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๑

กลุ่มที่ ๓ ชุมนุมนักปฏิบัติการ กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐- ๑๖.๐๐ น.
ณ  ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม:

๑.ดร.ศุภวดี   แถวเพีย              พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธาน
๒.ดร.กิตติภูมิ ภิญโย                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กรรมการ
๓.ดร.ศิราณี  ศรีหาภาค            พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ
๔.นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ
๕.นางปิยนุช  ภิญโย                พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการ
๖.นางนวลละออง  ทองโคตร   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


การบูรณาการการบริการวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5  มกราคม  2561 ห้องประชุมมณฑาทิพย์ เวลา 14.30-16.10 น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
1. ดร. ศุภวดี    แถวเพีย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธาน
2. ดร. กิตติภูมิ ภิญโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  
3. ดร. ศิราณี ศรีหาภาค พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
4. นางสาวทรงสุดา หมื่นไธสง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  
5. นางปิยนุช ภิญโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นางสุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. นางสาวรัตนวลี หงษ์คำ นักประชาสัมพันธ์ 
8. นางนวลละออง ทองโคตร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  ผู้ช่วยเลขาฯ
9. นางสาวสุธิดา อินทรเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  เลขานุการ