วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การผลิตผลงานวิชาการจากการบริการวิชาการ


แนวปฏิบัติที่ดี


Share & Learn KM กลุ่มวิชาการ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพด้านการจัดความรู้สู่การเปลี่ยนเเปลง เครือข่าย NecNet

วันที่ 24 -25 มิถุนายน 2562
ณ ห้องหน้าเมือง โรงเเรมเจริญธานี อ เมือง จ.ขอนเเก่น

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (BCNKK Model)


การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (BCNKK Model)

กลุ่มวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 14 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 13.00 น.

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาจารย์นำไปทดลองปฏิบัติและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

INPUT
วิธีการ
นักศึกษา
การใช้สื่อ soft ware  การฟังอย่างตั้งใจ  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อาจารย์
เตรียม ตำรา  โจทย์  ชุมชน   แบบประเมิน
สื่อคอมพิวเตอร์ soft ware  สื่อ  วิดิทัศน์ คู่มือ Test Blue Print การจักกลุ่ม

- คำถามกระตุ้นปลายเปิด
- การ reflective
- ออกแบบสถานการณ์เริ่มต้น
- กระตุ้นให้นักศึกษามีเวลาคิด ว่ามีอย่างอื่นอีกไหม
-สถานการณ์จริง  
-สื่อเสมือนจริง
-กรณีศึกษามำมาทำโจทย์ให้นักศึกษาได้ศึกษา
-สอบ OSCE
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดระหว่างนักศึกษา-นักศึกษา, นักศึกษา-ครู, นักศึกษา-อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

กลุ่มอำนวยการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 14.45 น.


วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความสุข