วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

กลุ่มอำนวยการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา
เวลา : 10.00 น.

กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการที่ทำให้องค์กรของวิทยาลัยเกิดความสุข
กิจกรรมที่ 4 :  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 5 : การวัดและประเมินผลทุก 6 และ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย ครั้งที่ 2


กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 9.00 น. ถึง 10.00 น.

กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ ประสบการณ์การจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 :  สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 3 :  แผนการการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกิจการงานของตน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง


กลุ่มวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 13.00 น. ถึง 16.00 น.

กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนความรู้นิยามศัพท์การคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้

การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 15.00 น. ถึง 16.00 น.

กิจกรรมที่ 1แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น
กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ 1 หรือ แผนการการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กิจกรรมที่ 3สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ หรือ แผนการการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กิจกรรมที่ 4 : วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป