วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การผลิตผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ หนังสือ ตำรา) ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 13 มกราคม 2560     เวลา 08.30 – 10.00 น.     ณ ห้องสุนทรียสนทนา


ผู้เข้าร่วมประชุม

1. ดร.ศุภวดี แถวเพีย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธาน
2. ดร.สุธิดา อินทรเพชร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
3. นางรัชนี พจนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
4. นางปิยนุช ภิญโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
5. นางสาวอริณรดา ลาดลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6. นายศักขรินทร์ นรสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7. ดร.กิตติภูมิ ภิญโย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เลขา
8. นายณรงค์ คำอ่อน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ผู้ช่วยเลขา