วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ


1. ภายหลังเสร็จสิ้นการวิจัย การเขียนร่างนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อตีพิมพ์ควรพิจารณาว่าผลงานวิจัยนั้นเหมาะสมกับการตีพิมพ์ในวารสารประเภทใดโดยพิจารณาจาก
1) วารสารนั้นไม่ได้อยู่ใน Beall’s list หรือเป็น predatory publishers&journals
2) นิพนธ์ต้นฉบับอยู่ในแขนง (field) ใด ให้เลือกตีพิมพ์ในวารสารที่เหมาะสมกับงานนั้น
3) การเลือกระดับความยากง่ายในการตีพิมพ์ พิจารณาจาก impact factorของวารสาร

2. เขียนนิพนธ์ต้นฉบับตาม format ที่วารสารกำหนด หรือปฏิบัติตามแนวทางการเขียนนิพนธ์ต้นฉบับ (Author guidelines) ของวารสารนั้นๆโดยส่วนใหญ่รูปแบบของบทความวิจัยในวารสารประกอบด้วย
1) ชื่อเรื่อง (Title): ควรสั้น กระชับได้ใจความอาจเป็นวลีหรือประโยคที่แสดงให้เห็นสาระ จุดเด่นในงานวิจัย
2) บทคัดย่อ (Abstract): เขียนตามรูปแบบของวารสารที่กำหนดความยาวไว้ใช้ภาษาที่ดี  สั้น  ชัด คม ชี้จุดนำไปใช้ โดยต้องครอบคลุมวัตถุประสงค์ วิธีดำเนินการ ผลการวิจัยและสรุปผล
3) คำสำคัญ (Key words): ระบุเป็น คำหรือวลีไม่ใช่ประโยค เป็นการเขียนระบุไว้เพื่อนำไปสู่การสืบค้นต่อไป
4) บทนำ (Introduction): ควรแสดงให้เห็นเหตุผลและความเหมาะสมในการทำวิจัย ใครทำอะไรไปแล้วเลือกอ้างอิงเฉพาะงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสำคัญความแตกต่างของงานวิจัยชิ้นนี้กับงานวิจัยก่อนหน้านี้สมมติฐานหรือวัตถุประสงค์ของการวิจัย

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

องค์ความรู้ ระบบและกลไกการเผยแพร่งานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์
องค์ความรู้ ระบบและกลไก การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


1. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้


การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

การจัดการความรู้เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

คณะผู้ดำเนินการ

1. นางสาวจงถนอม  สืบสิงห์
2. นางสาวเพชรรัตน์  เจอะแก่นหอม
3. นางอรวรรณ  โคตรโยธา
4. นางสาวรัมภาพรรษ์  จังจริง
5. นายเพชร  ธนภูมิชัย

ดำเนินการ   ปี 2559

หลักการและเหตุผล

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ และมีเป้าประสงค์พัฒนาสถาบันสู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม และมีความสุข โดยองค์ประกอบขององค์กรที่มีความสุขมี 8 ประการ ได้แก่ 
1) สังคมมีความสุข ที่ทำงานมีความสุข ที่อยู่อาศัยมีความสุข สภาพแวดล้อมเหมาะสม 
2) ด้านการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3) ด้านการดูแลสุขภาพ 
4) ด้านการผ่อนคลาย
5) ด้านการบริหารทางการเงิน
6) ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีจิตใจงาม
7) ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม
8) ด้านการมีครอบครัวที่ดี
    
      จะเห็นได้ว่า ด้านสังคมมีความเกี่ยวข้องสำตัญที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆประสบควาสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน การประชาสัมพันธ์องค์กร จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้สะดวก คล่องตัวรวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจน การประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร