วันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่นานาชาติ

 การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการตีพิมพ์เผยแพร่นานาชาติ

อ่านบทความ

การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก : Global Research Empowerment: กลยุทธ์การพัฒนานักวิจัยสู่เวทีระดับโลก เรื่อง ขอทุนวิจัย

 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก : Global  Research Empowerment: กลยุทธ์การพัฒนานักวิจัยสู่เวทีระดับโลก เรื่อง ขอทุนวิจัย

อ่านบทความ