วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การพัฒนาระบบบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม A๑๐๑

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๑. นายศักดิ์ชัยพัฒนา  ทิพย์รักษา  ประธาน
๒. นางธรณิศ  สายวัฒน์              สมาชิก
๓. นางรัชนี  พจนา                     สมาชิก
๔. นางจรรยา  คนใหญ่                สมาชิก
๕. นางศรีสุดา  ลุนพุฒิ                สมาชิก
๖. นายอานุภาพ  หาญสุริย์           สมาชิก
๗. นายเพชร  ธนภูมิชัย               สมาชิก
๘. นางสาวกฤตยา  เพชรนอก      สมาชิก
๙. นางสาวจริยา  ศิริรส                สมาชิก
๑๐. นางเพียงใจ  สำราญพิตร       เลขานุการ
๑๑. นายกรินทร์  สีดาเหลือง        ผู้ช่วยเลขานุการ

ระบบและกลไกการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ


ระบบและกลไกการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ


สรุปการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP การวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนโดยการตัดเกรด

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  29 พฤษภาคม  2560

ห้องประชุม ดอกปีบ เวลา 14.00-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางพรรณิภา  ทองณรงค์         ประธาน
2. นางพิริยากร  คล้ายเพ็ชร         รองประธาน
3. นางแก้วจิต  มากปาน         สมาชิก
4. นางนิระมล  สมตัว         สมาชิก
5. นางสุวารี  คำศิริรักษ์         สมาชิก
6. นางสาวสายใจ  คำทะเนตร    สมาชิก
7. นางกล้วยไม้  ธิพรพรรณ         สมาชิก
8. นายวิทยา  วาโย                 สมาชิก
9. นางน้ำทิพย์  ไพคำนาม         สมาชิก
10. นางสาวสายสุดา  จันหัวนา เลขานุการ
11. นางสาวพลอยลดา  ศรีหานู ผู้ช่วยเลขานุการ