วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม Show and Share


กิจกรรม Show  and Share

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง A101


กลุ่ม 1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ ทำนุศิลปวัฒนธรรม


กลุ่ม 2 พันธกิจวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และ บริการวิชาการ แก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน


กลุ่ม 3  พันธกิจพัฒนาสถาบัน และบุคลากร

บทสัมภาษณ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ประสบการณ์ “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร นานาชาติ”

บทสัมภาษณ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัยระสบการณ์  “เทคนิคการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร นานาชาติ”

โดย ดร.ศิราณี   ศรีหาภาค

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ ครั้งที่ 2 เรื่อง การเตรียมบทความวิจัยบันทึกกิจกรรม CoP

กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ   ครั้งที่ 2
เรื่อง การเตรียมบทความวิจัย 


กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ ครั้งที่ 1เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติบันทึกกิจกรรม CoP
กลุ่มวิจัย และบริการวิชาการ   ครั้งที่ 1

เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ และนานาชาติ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  24  เมษายน  2558เวลา  15.00 – 16.00  น.

ประชุมกลุ่ม พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประเด็น การจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประชุมกลุ่ม  พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากร ครั้งที่ 2
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ประเด็น   การจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา