วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2563

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 2 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 2
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 มกราคม 2563
เวลา : 14.30-16.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 - ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 1 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 1
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6 ธันวาคม 2562
เวลา : 09.00-12.00 น.
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา

กิจกรรมที่ 1 - แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิทยาลัยสีเขียว
กิจกรรมที่ 2 - สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ 1 
กิจกรรมที่ 3 - การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์