วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 3
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 มีนาคม 2563
เวลา : 10.00-11.00 น.
สถานที่ : ห้องธุรการ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 - ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ