วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 3
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 มีนาคม 2563
เวลา : 10.00-11.00 น.
สถานที่ : ห้องธุรการ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 - ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ


ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์ ประธานกรรมการ
2. นางแสงดาว  จันทร์ดา กรรมการ 
3. นางสุพิศตรา  พรหมกูล กรรมการ
4. นางสาวกัลยารัตน์  คาดสนิท กรรมการ
5. นางสาวจตุพร พลเยี่ยม กรรมการ
6. นางดาราพร หาญสุริย์ กรรมการ
7. นางสาวอุมาภรณ์ สำนักบ้านโคก กรรมการ
8. นางสาวจริยา ศิริรส กรรมการ
9. นายกรินทร์ สีดาเหลือง กรรมการ
10. นางอรวรรณ โคตรโยธา กรรมการ
11. นางสาวสุวคนธ์ แก้วอุดม กรรมการ
12. นางสาวเจษฎา จันทะลุน กรรมการ
13. นายเทวราช  ทิพอุตร์ กรรมการ
14. นายเพชร ธนภูมิชัย กรรมการ
15. นางสาวสุกัญญา โคตรบาล กรรมการ
16. นายอานุภาพ หาญสุริย์ กรรมการ
17. นายศักดิ์ชัยพัฒนา  ทิพย์รักษา กรรมการ
18. นางอารีย์ จงใจ กรรมการ
19. นางสาวประภัสศรี  ชาวงษ์ กรรมการ
20. นางน้ำทิพย์ ไพคำนาม              กรรมการและเลขานุการ
21. นางสาวกฤตยา เพชรนอก         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นายอภิวัฒน์  สุพรรณ์พุทธา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางนิระมล สมตัว ติดราชการ
2. นางสาวจุรี แสนสุข ติดราชการ
3. นางสาวเบญจพร   ฐิติญาณวิโรจน์ ติดราชการ
4. นางสาววรรณพร   คำพิลา ติดราชการ
5. นางสาวสุกัญญา ตาแสงสา ติดราชการ
6. นางสาวปวินตรา  มานาดี ติดราชการ
7. นางสาวสุภัสสร  ยอดประทุม ติดราชการ
8. นายวัฒนา ยศตีนเทียน ติดราชการ
9. นายนิพนธ์ บุตรทา ติดราชการ
10. นายไพรจิตร์  พิมหาญ ติดราชการ
11. นางชนากานต์ บุญแก้ว ติดราชการ
12. นายเอกรัตน์  แอบบัว ติดราชการ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
-
วาระที่ 2 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน Green collage

กลุ่มที่ 1 การรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 

                กลุ่ม Reduce (R1) สมาชิกประกอบด้วย
1. นางสุพิศตรา   พรหมกูล หัวหน้ากลุ่ม
2. นางสาวสุกัญญา   ตาแสงสา สมาชิก
3. นางสาวปวินตรา   มานาดี สมาชิก
4. นางสาวสุภัสสร   ยอดประทุม สมาชิก
5. นางสาวจริยา   ศิริรส สมาชิก
6. นางสาวจตุพร   พลเยี่ยม สมาชิก
                7. นายวัฒนา   ยศตีนเทียน สมาชิก
8. นางสาวอุมาภรณ์  สำนักบ้านโคก เลขานุการกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน กลุ่ม Reduce (R1)
ได้ประสานการทำแบบสอบถามผ่านงานสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ซึ่งนำผลสรุปผลจาการทำแบบสอบถามการรณรงค์การงดใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแนวทางในการลดการใช้พลาสติก ประจำปี 2562 นำเข้าวาระการประชุมประจำเดือนเมษายน เพื่อกระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อน

กลุ่มที่ 2 การที่เรานำเอาของที่ยังใช้ได้กลับมาใช้ซ้ำอีกครั้ง เช่นการเอาขวดน้ำพลาสติกกลับมา Reuse ใส่น้ำใช้อีกครั้ง การนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่
                 กลุ่ม Reuse (R2) สมาชิกประกอบด้วย
1. นางสาวกัลยารัตน์ คาดสนิท หัวหน้ากลุ่ม
2. นางสาววรรณพร คำพิลา สมาชิก
3. นางสาวสุกัญญา   โคตรบาล สมาชิก
4. นายนิพนธ์ บุตรทา สมาชิก
5. นายเทวราช ทิพอุตร์ สมาชิก
6. นายอานุภาพ หาญสุริย์ สมาชิก
7. นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา สมาชิก
8. นายกรินทร์ สีดาเหลือง เลขานุการกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน กลุ่ม Reuse (R2)
1. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายของวิทยาลัยฯ,Facebook,โปสเตอร์รณรงค์แยกขยะก่อนทิ้งขยะ เพื่อลดปริมาณขยะ
2. บูรณาการโดยร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมทักษะทางการคิดกับการแก้ปัญหา เช่น แยกขยะเปียกสามารถนำกลับไปทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และขยะแห้ง เช่นขวดแก้ว ขวดพลาสติก กระดาษ สามารถนำกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่ได้ ซึ่งบางอย่างสามารถขายได้ช่วยเพิ่มรายได้เล็กๆ น้อยๆข้อเสนอแนะ จาก อ.ประภัสศรี  ชาวงษ์
 - การนำกระดาษหน้าเดียวกลับมาใช้ใหม่ ข้อดี ประหยัดกระดาษ ลดการสิ้นเปลืองจากการใช้กระดาษใหม่ลงได้มาก ซึ่งได้มีการปฏิบัติกับนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล และผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤต

กลุ่มที่ 3 การรณรงค์การแยกขยะ เช่น ขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะอันตราย
                กลุ่ม สมาชิกกลุ่ม Recycle (R3) ประกอบด้วย
1. นางสาวจุรี แสนสุข หัวหน้ากลุ่ม
2. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์         สมาชิก
3. นางแสงดาว  จันทร์ดา สมาชิก
4. นางชนากานต์ บุญแก้ว สมาชิก
5. นางอารีย์         จงใจ         สมาชิก
6. นายไพรจิตร์ พิมหาญ สมาชิก
7. นายเพชร         ธนภูมิชัย         สมาชิก
8. นางสาวเบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์ เลขานุการกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน กลุ่ม Recycle (R3)
1. บูรณาการโดยร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนวิชานวัตกรรมทักษะทางการคิดกับการแก้ปัญหา
2. ทำแบบสอบถามผ่าน google form ผลการประเมินที่ได้ คือ รู้แต่ไม่ทำ จึงได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นสื่อ/โปสเตอร์ ไปติดตามหอพักนักศึกษา ห้องน้ำ โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขออนุญาตงานอาคารสถานที่เพื่อติดป้ายแยกขยะก่อนทิ้ง
3. จัดวางถังขยะมีจำนวนเพียงพอ และเป็นระเบียบ โดยให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ ให้นักศึกษา แม่บ้าน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สามารถแยกขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะ Recycle ได้ถูกต้อง
4. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย จัดทำ Clip VDO ผ่านสื่อออนไลน์ 
5. มีการประเมินผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค และนำมาปรับปรุงแก้ไข

ข้อเสนอแนะ จาก อ.ประภัสศรี  ชาวงษ์
- ปัญหาการใช้แก้วน้ำพลาสติก
  หลังจากกินน้ำหมดแล้ว ให้เทน้ำแข็งทิ้ง โดยแยกหลอดน้ำ แยกแก้วน้ำพลาสติก นำแก้วน้ำไปล้างทำความสะอาด และคว่ำไว้ให้แห้ง จากนั้นเก็บรวบรวมแก้วน้ำพลาสติกใส่ถุงขยะ สามารถนำไปขายได้ เป็นการเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง และจะขยายผลไปยังกลุ่มนักศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลฯ และผู้เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูงและภาวะวิกฤตเพื่อช่วยลดปริมาณขยะภายในวิทยาลัยฯ
- ประชาสัมพันธ์ที่ทิ้งขยะอันตราย
  1. มีการประชาสัมพันธ์ที่ทิ้งขยะอันตรายให้ทุกคนได้ทราบ โดยผ่านเสียงตมสายของวิทยาลัยฯ
  2. จัดทำและเตรียมสถานที่สำหรับทิ้งขยะอันตราย 

กลุ่มที่ 4 กลุ่ม นำเศษหญ้า วัสดุธรรมชาติ เช่น ใบไหม้ หญ้าแห้ง มาใช้ประโยชน์ต่อยอดในเรื่องการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ 
                สมาชิกกลุ่ม Utility (U) ประกอบด้วย
1. นางนิระมล สมตัว         หัวหน้ากลุ่ม
2. นางดาราพร หาญสุริย์         สมาชิก
3. นางสาวสุวคนธ์         แก้วอุดม         สมาชิก
4. นางสาวเจษฎา         จันทะลุน         สมาชิก
5. นายวัฒนา ยศตีนเทียน         สมาชิก
6.นายไพรจิตร์ พิมหาญ         สมาชิก
7.นายกรินทร์ สีดาเหลือง        สมาชิก
8. นายเทวราช ทิพอุตร์         สมาชิก
9. นายเพชร         ธนภูมิชัย         สมาชิก
10.นายเอกรัตน์ แอบบัว         สมาชิก
11.นายอานุภาพ หาญสุริย์         สมาชิก
12.นายศักดิ์ชัยพัฒนา ทิพย์รักษา         สมาชิก
13.นายอภิวัฒน์ สุพรรณ์พุทธา เลขานุการกลุ่ม

ผลการดำเนินงาน กลุ่ม Utility (U)
1. สำรวจหาพื้นที่ด้านหลังวิทยาลัยฯ ไว้สำหรับทำปุ๋ยหมัก พบว่า มีปัญหาเรื่องการทำหลุมเก็บเศษใบไม้ หญ้าแห้ง เนื่องจากหลุมเก็บขยะเดิม มีขนาดค่อนข้างลึกและมีเศษขยะปะปนกันกันหลายประเภท ไม่สามารถทำหลุมปุ๋ยหมักได้
2. ของบฯ วิทยาลัยฯ เพื่อจัดทำคอกไม้ไผ่ขนาดสี่เหลี่ยม โดยนำเศษใบไม้ หญ้าแห้ง มากองรวมกันไว้สำหรับทำปุ๋ยหมัก โดยมีการทดลองทำคอกไม้ไผ่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ
3. จัดตารางเวรรับผิดชอบ ซึ่งต้องรดน้ำ ใส่น้ำหมัก EM  และพลิกกลับด้านเศษใบไม้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มติที่ประชุม เห็นชอบ และให้แต่ละกลุ่มดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายจากกลุ่ม และในช่วงต่อไปจะมีการประเมินผลโครงการ และถอดบทเรียนจากสิ่งที่ได้เรียนรู้

วาระที่  3 เรื่องอื่นๆ

1) งานแผนและยุทธศาสตร์ 
    กลุ่มอำนวยการ ประกอบด้วย งานทรัพยากรบุคคล งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานห้องสมุด งานห้องปฏิบัติการพยาบาล งานพัสดุ ขอให้สรุปแผนการใช้เงินไตรมาสที่ 2 
2) งานการเงิน
    การจัดทำ unit cost ของงานสนับสนุนการศึกษา กลุ่มอำนวยการ ให้ผู้รับผิดชอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ unit cost ได้รวบรวมข้อมูลการใช้เงินแล้วส่งให้งานการเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจัดทำ unit cost ประจำปีงบประมาณ 2563 

3) ประชุม KM วิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 4 เดือนพฤษภาคม 2563
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น