วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดขั้นสูง (Critical Thinking model: STR BCNKK)


รูปแบบการพัฒนาความคิดขั้นสูง (Critical Thinking model: STR BCNKK)
สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
         ทักษะการคิดขั้นสูง หมายถึง ผู้เรียนสามารถสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ โดยใช้องค์ความรู้ทางวิชาชีพและที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งใช้ประสบการณ์เป็นฐาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการให้บริการการพยาบาล และสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทางการวิจัย และ นวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา รวมทั้ง มีสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน โดยมีความรู้ความสามารถเป็นนวัตกรด้านสุขภาพ


จากการดำเนินงานพบว่า Communication Open-Mind (Co) เป็นตัวเชื่อมของทุกจุดจึงปรับเปลี่ยน Model เป็นดังนี้ ขั้นตอนของ Critical Thinking  Model (STR BCNKK)


1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 เมษายน 2567 เวลา 17:23

    ประเด็น "การคิดขั้นสูง" ถูกกำหนดเป็นประเด็น การจัดการเรียนรู้และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน ให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตติดตัวตลอดชีวิตสามารถทำงานประสบความสำเร็จ (Life Long Learning) ประจำปีการศึกษา 2566 Re3.4

    ตอบลบ