วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำ Teaching Portfolio


บันทึกกิจกรรม CoP
กลุ่มการเรียนการสอน
ด้านอาจารย์ ประเด็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครูมืออาชีพ
 ครั้งที่ 4

เรื่อง  การจัดทำ Teaching Portfolio

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
24  มีนาคม  2561 ห้องประชุมวิชาการ  เวลา 13.30-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      1. นางสมใจ   เจียระพงษ์
2. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
3. นางดวงชีวัน เบญจมาศ
4. นางสุจินดา  ศรีสุวรรณ
5. นางธรณิศ   สายวัฒน์
6. นางสาวศุภวดี  แถวเพีย
7. นางสาวปราณี   แสดคง
8. นางรุ่งทิพย์   พรหมบุตร
9. นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก
10.นางนิระมล  สมตัว
11.นางจรรยา   คนใหญ่
12.นางจุรี   แสนสุข
13.นางสาวสายใจ   คำทะเนตร
14.นางนวลละออง  ทองโคตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: e-Learning


สรุป องค์ความรู้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบ

Learning Management System (LMS) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

1. วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
          1.1 การเลือกหัวข้อ “สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: e-learning
          เป็นงานประจำ มีผู้ขอใช้บริการจำนวนมาก (อาจารย์ นักศึกษา) ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน การทำวิจัย พบปัญหาในการใช้งาน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทักษะการจัดทำบทเรียน

การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากลและการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นางแก้วจิต  มากปาน  ประธาน
2. นางนิระมล  สมตัว               รองประธาน
3. นางกล้วยไม้  ธิพรพรรณ         สมาชิก
4. นางสาวสายใจ  คำทะเนตร     สมาชิก
5. นายวิทยา  วาโย                 สมาชิก
6. นางน้ำทิพย์  ไพคำนาม สมาชิก
7.นางทิพวรรณ  ทัพซ้าย  สมาชิก
8.  นางสาวกัลยารัตน์  คาดสนิท   สมาชิก
9. นางนิระมล  สมตัว               เลขานุการ       
10. นางสาววรรณพร  คำพิลา     ผู้ช่วยเลขานุการ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนเกิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) โดยวิธีการสะท้อนคิด


วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
วันที่  11  กุมภาพันธ์  2561 ห้องประชุม กลุ่มวิชาการ เวลา 13.30-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.       นางสมใจ         เจียระพงษ์
2.       นางดวงชีวัน      เบญจมาศ
3.       นางสุจินดา       ศรีสุวรรณ
4.       นางสาวปราณี    แสดคง
5.       นางรุ่งทิพย์       พรหมบุตร
6.       นส.สายใจ        คำทะเนตร
7.       นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก
8.       นางสาวศุกลรัตน์  บุญสิทธิ์


ระเบียบการขอใช้บริการห้องเรียนและห้องประชุมของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่ 8 ธันวาคม 2560  ห้องประชุม A 101 เวลา 13.00-16.00 น.


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
2. นางสุพิศตรา พรหมกูล
3. นางสาวจุรี แสนสุข
4. นางสาวปวินตรา มานาดี
5. นางสาวประภัสศรี ชาวงษ์
6. นางสาวจตุพร พลเยี่ยม
7. นางสาวจริยา ศิริรส
8. นางดาราพร หาญสุริย์
9. นางอรวรรณ โคตรโยธา
10. นางอารีย์ จงใจ
11. นางสาวอุมาภรณ์ สำนักบ้านโคก
12. นางสาวสุภัสสร ยอดประทุม
13. นายวัฒนา ยศตีนเทียน
14. นางสาวเพชรรัตน์ เจอะแก่นหอม
15. นายนิพนธ์ บุตรทา
16. นายไพรจิตร์ พิมหาญ
17. นางมยุรี มีชัย
18. นางสาวเจษฎา จันทะลุน
19. นางสาวสุวคนธ์ แก้วอุดม