วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ประเด็น การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

 ดาวน์โหลด : การจัดการความรู้ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

การจัดการความรู้ประเด็น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ดาวน์โหลด : การจัดการความรู้ประเด็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิทยาลัยฯ สีเขียว (Green College)

ดาวน์โหลด : คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิทยาลัยฯสีเขียว (Green College)

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาความคิดขั้นสูง (Critical Thinking model: STR BCNKK)


รูปแบบการพัฒนาความคิดขั้นสูง (Critical Thinking model: STR BCNKK)
สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

วิทยาลัยสีเขียว (Green Collage) ครั้งที่ 3 กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ ครั้งที่ 3
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 13 มีนาคม 2563
เวลา : 10.00-11.00 น.
สถานที่ : ห้องธุรการ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 2 - ประธานแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 3 - เรื่องอื่นๆ