วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ประเด็น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

ดาวน์โหลด : การจัดการความรู้ประเด็นการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

2 ความคิดเห็น:

  1. ในขั้นตอน Stimulation อาจารย์ผู้สอนมีความสำคัญและมีบทบาทอย่างมากให้การจัดกิจกรรมให้เกิดการกระตุ้นการคิด ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การใช้คำถาม การกำหนดสถานการณ์ การให้ใบงาน การมอบหมายทำโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการสอน จำนวนผู้เรียนและลักษณะผู้เรียน

    ตอบลบ
  2. ได้นำ STR BCNKK Model ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1 โดยวิธีการสอน คือ 1) ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกในเรื่องการคิดวิเคราะห์ผ่านการวิเคราะห์กรณีศึกษา 2) ให้นักศึกษาอภิปรายปรึกษาทางการพยาบาล และ 3) สะท้อนคิดในการฝึกปฏิบัติงาน ในการประเมินผู้เรียน ได้ดำเนินการโดย 1) ประเมินความสามารถนักศึกษาสามารถอธิบายปัญหาของผู้ป่วยได้อย่างชัดเจน 2) นักศึกษาสามารถนำเสนอข้อมูลของผู้ป่วยที่สนับสนุนปัญหาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประเด็น 3) นักศึกษาสามารถนำเสนอข้อมูลกรณีศึกษาได้อย่างชัดเจน ครบถ้วนสอดคล้องกับเคสทุกประเด็น 4) นักศึกษามีเหตุผลและมีความมั่นใจในการดูเเลผู้ป่วยและการนำเสนอกับเพื่อนและอาจารย์ 5) นักศึกษาสามารถสะท้อนการเรียนรู้ที่สามารถบ่งบอกถึงการวางเเผนในการประยุกต์
    ใช้ความรู้ต่อไปในอนาคต

    ตอบลบ