วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

องค์ความรู้ : ระบบสนับสนุนแบบครบวงจรในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

องค์ความรู้ : ระบบสนับสนุนแบบครบวงจรในการเขียนบทความเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นการจัดการความรู้ที่มีประโยชน์มากคะเห็นแนวทางในการพัฒนาบทความวิจัยและบทความวิชาการ พร้อมทั้งได้แนวทางที่สามารถขอรับการช่วยเหลือเมื่อมีปัญหาติดขีดและยังได้รับการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาตนเอง และพัฒนาการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอยู่เสมอ ขอขอบคุณงาน Km ของวิทยาลัยที่เป้นส่วนหนึ่งในการพลักดันให้บุคลากรทุกท่านเกิดความตื่นตัวและอยากจะสร้างสรรค์ผลงานดีๆๆของตนเองสู่สาธารณชนต่อไปคะ

    ตอบลบ