วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558

กิจกรรม Show and Share


กิจกรรม Show  and Share

 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง A101


กลุ่ม 1 พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ ทำนุศิลปวัฒนธรรม


กลุ่ม 2 พันธกิจวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้ และ บริการวิชาการ แก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน


กลุ่ม 3  พันธกิจพัฒนาสถาบัน และบุคลากร

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
กำหนดการ  กิจกรรม Show  and Share
 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ณ ห้อง A101

เวลา
กิจกรรม
ห้อง
หมายเหตุ
7.30 -09.30 น.
 สภากาแฟ
อาคารอำนวยการชั้น 3

10.00 -12.00 น.
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชน นักปฏิบัติการ (CoP)  โดย นำเสนอผลการดำเนิน CoP และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ดังนี้

   1.1. เวลา 10.00  – 10.30 น.    CoP พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ  ทำนุศิลปวัฒนธรรม
1.2    เวลา 10.30 – 11.00 น.    CoP พันธกิจ  พัฒนาสถาบันและบุคลากร
1.3   เวลา 11.00 – 11.30 น.  CoP กลุ่ม พันธกิจ  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และ บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน

2.       กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้  ประสบการณ์  และองค์ความรู้จาก อาจารย์ และบุคลากร ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรต่างๆ เวลา 11.30 – 12.00 น.


ห้อง A101

บันทึกกิจกรรม Show  and Share
                              วันที่  22   พฤษภาคม   2558  เวลา  15.00 – 16.00  น.
        กิจกรรม Show  and Share ในครั้งนี้เป็นการ  นำผลการดำเนินกิจกรรม CoP ทั้ง 3  CoP  ประกอบด้วย
        1.  กลุ่ม พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ  ทำนุศิลปวัฒนธรรม
        2. กลุ่ม พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และ บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน  
        3.  กลุ่ม พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
มาแลกเปลี่ยนกัน  โดย มีรายละเอียดดังนี้
กลุ่มที่   1  พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  และ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและ  ทำนุศิลปวัฒนธรรม
       ได้เลือก ประเด็น การจัดการ ความรู้คือ   การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับกลุ่มวิชาการกับกิจการนักศึกษาแยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ของวิทยาลัยฯ
         องค์ความรู้ที่ใช้ เรื่องการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
 ดำเนินงาน 7  ขั้นตอน ดังนี้
  1. บ่งชี้ความรู้   โดย วิเคราะห์ศึกษา ค้นคว้า แนวทางของการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
  2.  สร้างและแสวงหาความรู้โดยใช้เวทีแลกเปลี่ยนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนละกิจกรรมของนักศึกษาที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อให้นำไปใช้ในการจัดทำ master plan การจัดการเรียนการสอน
  3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
  4. ประมวลและกลั่นกรอง นำเอาประเด็นที่แลกเปลี่ยนมาสรุปเพื่อทำเป็นรูปแบบของวิทยาลัยฯ
  5. จัด show and share ในเว็บไซด์และเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (วันที่ 20 ก.ค. 2558)
  6. แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ จนได้รูปแบบที่เป็นมาตรฐาน
  7. นำเอารูปแบบที่ได้ไปใช้ในปีการศึกษา 2558กลุ่มที่ 2  พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และ บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน  ได้เลือก ประเด็น การจัดการ ความรู้คือ   การตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ และนานาชาติ   
ได้ดำเนินกิจกรรม CoP  ดังนี้
1.       การ ดำเนินกิจกรรม CoP 2 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 1 วันที่  24 เมษายน 2558  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ค.2558  ครั้งนี้ ได้ระบุประเด็น ในการจัดการความรู้  ร่วมกันจัดทำแผนการจัดการความรู้ 7  ขั้นตอน   และได้แสวงหาความรู้โดย การแลกเปลี่ยนกันภายในกลุ่ม  เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการเตรียมบทความวิจัย ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ  และ  เพื่อเลือกแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่
2.       การ ดำเนินกิจกรรม CoP 2 ครั้ง คือ  ครั้งที่ 2 วันที่ 15 พ.ค.2558  ครั้งนี้ แสวงหาองค์ความรู้  จากเอกสารแนวปฏิบัติที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งเรื่องการตีพิมพ์เผยแพร่และการนำเสนอผลงานในเวทีทั้งภายในภายนอกประเทศ  องค์ความรู้ที่ได้คือ
           2.1  จะต้องมีการวางแผนในการทำผลงานวิจัยตามช่วงระยะเวลาที่มีการให้ทุนในการนำเสนอ
           2.2 การเลือกเวทีในการนำเสนอ
           2.3 การเตรียมเอกสารให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ  
2.4 ปัจจัยที่จะทำให้ผู้วิจัยสำเร็จได้จะต้องมีแรงจูงใจ  มีทุนในการทำวิจัยเพิ่มขึ้นและการจัดหารเวทีนำเสนอ
2.5 กลุ่มวิจัยจึงได้จัดตั้งคลินิกวิจัยเพื่อเป็นที่ที่ให้ผู้วิจัยได้เข้าปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำวิจัย การขอทุน และการจัดหาเวทีนำเสนองานวิจัยเพื่อให้ได้ผลงานของวิทยาลัยฯ รวมถึงการจัดหาแหล่งทุนในการทำงานวิจัยร่วมกับภายนอก
   ข้อเสนอแนะ เพิ่มเติม
         ควรมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในวิทยาลัยเพื่อให้ทุกคนในวิทยาลัยได้มีโอกาสรับความรู้เพิ่มเติมซึ่งจะนำไปสู่การใช้ในการจัดการเรียนการสอน
กลุ่มที่ 3 พันธกิจวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ และ บริการวิชาการแก่สังคมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน ได้เลือก ประเด็น การจัดการ ความรู้คือ  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
ได้ดำเนินกิจกรรม CoP  ดังนี้
1.       แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้  ระบุองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและคัดเลือกเอกสาร
2.       สำรวจความต้องการวารสารพยาบาลจากหัวห้าภาควิชาและอาจารย์ในวิทยาลัยฯ
3.       จัดหาวารสารจากบริษัทผู้ขาย
4.       พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาราคากลางและคัดเลือกวารสาร
5.       เสนอต่อผู้อำนวยการฯ
6.       หากผู้อำนวยการฯไม่อนุมัติจะต้องย้อนกลับไปที่คณะกรรมการพิจารณาอีกครั้ง  หากผู้อำนวยการฯอนุมัติจะต้องส่งต่องานพัสดุเพื่อจัดซื้อวารสารด้วยเงินอุดหนุน งานพัสดุขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงฯเกี่ยวกับวิธีการจัดซื้อวารสารด้วยวิธีพิเศษและจ่ายเงินล่วงหน้าทั้งจำนวน  หากปลัดกระทรวงฯเห็นชอบในการจัดซื้อวารสารผู้อำนวยการฯจึงจะสามารถอนุมัติการใช้เงินอุดหนุนในการจัดซื้อวารสาร  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวิธีพิเศษและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
7.       ผู้ขายจะต้องส่งรายละเอียดในการจัดซื้อและเสนอราคาต่อวิทยาลัยฯ
8.       เปิดซองและคัดเลือกผู้ขายที่ราคาต่ำที่สุด เสนอต่อผู้อำนวยการฯ
9.       จัดทำสัญญาในการซื้อ-ขาย และจัดส่งหนังสือ
ปัญหาที่พบ คือ   ระยะเวลาในการจัดซื้อวารสารรวม  7 เดือน แนวทางแก้ไข  สำรวจความต้องการและติดต่อบริษัทต่างๆ ให้รวดเร็วมากขึ้น

                                                                                  (................................)
                                                                                  นางสาววรรณพร  คำพิลา
                  ผู้บันทึก การแลกเปลี่ยน

                                                                                  (................................)
                                                                                     นางศรีสุดา ลุนพุฒิ
                       ผู้ตรวจการบันทึกไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น