วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประชุมกลุ่ม พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากร ครั้งที่ 2 ประเด็น การจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประชุมกลุ่ม  พันธกิจพัฒนาสถาบันและบุคลากร ครั้งที่ 2
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 14.30 น.

ประเด็น   การจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา
  ผู้เข้าร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นางรุ่งทิพย์
พรหมบุตร
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
2
นางจตุพร
ใจยะสิทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
3
นางดาราพร
หาญสุริย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
4
นางแสงดาว
จันทร์ดา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
5
นางสุพิศตรา
พรหมกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
6
นางพัฒนี
ศรีโอษฐ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
7
นางสาวสุรัสวดี
พนมแก่น
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
8
นางสาวธิดารัตน์
เพียสุวรรณ
นักวิชาการพัสดุ
9
นางสาวสุภัสสร
ยอดประทุม
พนักงานพัสดุ
10
นางอารีย์
จงใจ
พนักงานพัสดุ
11
นางสาวนรินทร์รัตน์
อินบุญญา
นักวิชาการการเงินและบัญชี
12
นางสาวลักษณาวลัย
ไชยสงค์
นักวิชาการเงินและบัญชี
13
นายกรินทร์
สีดาเหลือง
บรรณารักษ์
14
นางลัดดา
เพชรนอก
พนักงานห้องสมุด

ประเด็น   การจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา
วัตถุประสงค์  เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา

       

การจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศให้ทันตามเงื่อนไขเวลา
แผนการจัดหาวารสารทางการพยาบาล ภาษาต่างประเทศ ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (กำหนดงบประมาณ)  
ขั้นตอน
          1. สำรวจความต้องการวารสารทางการพยาบาล  จาก หัวหน้าภาคและอาจารย์(สำรวจ)
 2. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวารสารทางการพยาบาล เพื่อกำหนดราคากลาง
(พิจารณาตามใบเสนอ และ spec งานพัสดุ)        
                                           กรรมการคัดเลือกวารสาร                  
  


                                             เสนอ ผอ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

 


                                         งานพัสดุศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                                      งานพัสดุดำเนินการ

1. ขอความเห็นชอบรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประสานแบบไม่เป็นทางการ ประสานพัสดุ สบช./ และกลุ่มกฎหมาย สบช. ผู้ตรวจภายใน สป.
2. เสนอหนังสือราชการขอความเห็นชอบในการจัดซื้อวารระต่างประเทศฯ และจ่ายเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน เสนอปลัดกระทรวงฯ ผ่าน สบช.  (เวลาประมาณ 45 วัน)
3. ได้รับความเห็นชอบจากส่วนกลาง (สป.)


 

                                                         
                                                       งานพัสดุ

1. ขออนุมัติจัดซื้อวารสารฯ  พร้อมขออนุมัติแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดซื้อ เงินคณะกรรมการตรวจรับ
2. จัดทำประกาศ และเอกสารจัดซื้อ ซึ่งระบุรายละเอียดเงื่อนไขการจัดซื้อวารสาร
3. ส่งหนังสือเชิญ บริษัทที่ประสงค์จะขายวารสาร พร้อมส่งรายละเอียดข้อ 2 ไปให้เพื่อพิจารณาให้เข้าร่วมการเสนอราคา (กำหนดวัน เวลา ให้ส่งรายละเอียดมา และวันเวลา คณะกรรมการพิจารณา)
4. เมื่อได้รับใบเสนอราคาของผู้ขาย ภายในเวลาที่กำหนด  (ข้อ 1 -4 ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน)
5. คณะกรรมการจัดซื้อประชุมพิจารณาใบเสนอราคาของผู้ขาย โดยพิจารณาจากรายละเอียด (ตาม Spec ที่ต้องการและราคา) และพิจารณาคัดเลือกผู้ขายที่เสนอราคาต่ำสุด (ข้อ 5 ใช้เวลา 1 วัน)
6. นำเสนอผลการพิจารณาต่อ ผอ. ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ (ข้อ 6 ใช้เวลา 1 วัน)


 


                                                       อนุมัติ
1. งานพัสดุแจ้งบริษัท / ผู้ขาย มาลงนามในสัญญา
2. จัดทำสัญญา  เสนอ ผอ.ลงนามในสัญญา 
(ใช้เวลา 1 สัปดาห์)


 


ส่งรายละเอียดสัญญาให้คณะกรรมการตรวจรับวัสดุรับทราบ


 
                                      ผู้ขายส่งมอบวารสารฯ ตามที่กำหนดในสัญญา                     


 
                                  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ตามราคาวารสารที่ส่งมา)               ใช้เวลา 1 วัน


 
สรุปผลตรวจรับพัสดุ เสนอ ผอ.รับทราบ
สรุป    
          ประเด็นที่พบ ระยะเวลาเริ่มต้น ถึงสิ้นสุดใช้เวลา 7 เดือน (ใช้เวลานานเกินไป)

ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงและพิจารณา
          1) กระชับเวลา ขั้นตอน สำรวจความต้องการของอาจารย์และร้านค้าด่วน (โดยห้องสมุด) เดิมใช้เวลา 3 เดือน ปรับปรุงโดย
                    (1) เริ่มสำรวจความต้องการของอาจารย์ ในไตรมาสที่ 4
                   (2) ห้องสมุดนำเสนอรายชื่อวารสารในแต่ละรอบปีเพื่อให้อาจารย์พิจารณาโดยห้องสมุดนำวารสารที่ตรงกับสภากำหนดไว้ให้แล้ว
                   (3) การสำรวจความต้องการใช้วิธีจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง (เปลี่ยนวิธีจากวางไว้ที่โต๊ะ)               (รองวิชาการ + หัวหน้าภาค) โดยทำเป็นบันทึกเสนอเรียนเชิญเข้าประชุม โดยกลุ่มพัฒนาคุณภา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น