วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (BCNKK Model) ครั้งที่ 3/2563 กลุ่มวิชาการ


วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 10 มกราคม 2563

กิจกรรมที่ 1. กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา Critical Thinking  Model
กิจกรรมที่ 3. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 3
กิจกรรมที่ 4. วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป และ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (BCNKK Model) ครั้งที่ 2/2563 กลุ่มวิชาการ


วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  27 ธันวาคม 2562

กิจกรรมที่ 1. กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนา Critical Thinking  Model
กิจกรรมที่ 3. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 4. วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป และ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง (BCNKK Model) ครั้งที่ 1/2563 กลุ่มวิชาการ

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 6 ธันวาคม 2562

กิจกรรมที่ 1. กำหนดเป้าหมายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ 3. องค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 1
กิจกรรมที่ 4. วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป และ การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์


วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การผลิตผลงานวิชาการจากการบริการวิชาการ


แนวปฏิบัติที่ดี


Share & Learn KM กลุ่มวิชาการ ในการประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูมืออาชีพด้านการจัดความรู้สู่การเปลี่ยนเเปลง เครือข่าย NecNet

วันที่ 24 -25 มิถุนายน 2562
ณ ห้องหน้าเมือง โรงเเรมเจริญธานี อ เมือง จ.ขอนเเก่น

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (BCNKK Model)


การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง (BCNKK Model)

กลุ่มวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 14 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 13.00 น.

สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาจารย์นำไปทดลองปฏิบัติและนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปเป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง

INPUT
วิธีการ
นักศึกษา
การใช้สื่อ soft ware  การฟังอย่างตั้งใจ  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
อาจารย์
เตรียม ตำรา  โจทย์  ชุมชน   แบบประเมิน
สื่อคอมพิวเตอร์ soft ware  สื่อ  วิดิทัศน์ คู่มือ Test Blue Print การจักกลุ่ม

- คำถามกระตุ้นปลายเปิด
- การ reflective
- ออกแบบสถานการณ์เริ่มต้น
- กระตุ้นให้นักศึกษามีเวลาคิด ว่ามีอย่างอื่นอีกไหม
-สถานการณ์จริง  
-สื่อเสมือนจริง
-กรณีศึกษามำมาทำโจทย์ให้นักศึกษาได้ศึกษา
-สอบ OSCE
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สะท้อนคิดระหว่างนักศึกษา-นักศึกษา, นักศึกษา-ครู, นักศึกษา-อาจารย์พิเศษสอนภาคปฏิบัติ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

กลุ่มอำนวยการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 14.45 น.


วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความสุข