วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข

กลุ่มอำนวยการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 14.45 น.


วัตถุประสงค์ของการจัดการความรู้ 
1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
2. เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ที่จะส่งเสริมให้คนในองค์กรมีความสุข


วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

กลุ่มอำนวยการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา
เวลา : 10.00 น.

กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการที่ทำให้องค์กรของวิทยาลัยเกิดความสุข
กิจกรรมที่ 4 :  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 5 : การวัดและประเมินผลทุก 6 และ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย ครั้งที่ 2


กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 9.00 น. ถึง 10.00 น.

กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ ประสบการณ์การจัดทำโครงการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการ
กิจกรรมที่ 2 :  สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
กิจกรรมที่ 3 :  แผนการการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งานและหรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในกิจการงานของตน

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง


กลุ่มวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 13.00 น. ถึง 16.00 น.

กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนความรู้นิยามศัพท์การคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้

การบูรณาการบริการวิชาการกับการวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 15.00 น. ถึง 16.00 น.

กิจกรรมที่ 1แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับ การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็น
กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ 1 หรือ แผนการการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กิจกรรมที่ 3สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ ครั้งที่ หรือ แผนการการปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
กิจกรรมที่ 4 : วางแผนการจัดการความรู้ครั้งต่อไป

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำ Teaching Portfolio


บันทึกกิจกรรม CoP
กลุ่มการเรียนการสอน
ด้านอาจารย์ ประเด็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครูมืออาชีพ
 ครั้งที่ 4

เรื่อง  การจัดทำ Teaching Portfolio

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
24  มีนาคม  2561 ห้องประชุมวิชาการ  เวลา 13.30-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      1. นางสมใจ   เจียระพงษ์
2. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
3. นางดวงชีวัน เบญจมาศ
4. นางสุจินดา  ศรีสุวรรณ
5. นางธรณิศ   สายวัฒน์
6. นางสาวศุภวดี  แถวเพีย
7. นางสาวปราณี   แสดคง
8. นางรุ่งทิพย์   พรหมบุตร
9. นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก
10.นางนิระมล  สมตัว
11.นางจรรยา   คนใหญ่
12.นางจุรี   แสนสุข
13.นางสาวสายใจ   คำทะเนตร
14.นางนวลละออง  ทองโคตร

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: e-Learning


สรุป องค์ความรู้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบ

Learning Management System (LMS) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

1. วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
          1.1 การเลือกหัวข้อ “สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: e-learning
          เป็นงานประจำ มีผู้ขอใช้บริการจำนวนมาก (อาจารย์ นักศึกษา) ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน การทำวิจัย พบปัญหาในการใช้งาน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทักษะการจัดทำบทเรียน