วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

การจัดการความรู้เรื่อง  การประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร

คณะผู้ดำเนินการ

1. นางสาวจงถนอม  สืบสิงห์
2. นางสาวเพชรรัตน์  เจอะแก่นหอม
3. นางอรวรรณ  โคตรโยธา
4. นางสาวรัมภาพรรษ์  จังจริง
5. นายเพชร  ธนภูมิชัย

ดำเนินการ   ปี 2559

หลักการและเหตุผล

        วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ และมีเป้าประสงค์พัฒนาสถาบันสู่องค์กรต้นแบบคุณธรรม และมีความสุข โดยองค์ประกอบขององค์กรที่มีความสุขมี 8 ประการ ได้แก่ 
1) สังคมมีความสุข ที่ทำงานมีความสุข ที่อยู่อาศัยมีความสุข สภาพแวดล้อมเหมาะสม 
2) ด้านการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
3) ด้านการดูแลสุขภาพ 
4) ด้านการผ่อนคลาย
5) ด้านการบริหารทางการเงิน
6) ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การมีจิตใจงาม
7) ด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม
8) ด้านการมีครอบครัวที่ดี
    
      จะเห็นได้ว่า ด้านสังคมมีความเกี่ยวข้องสำตัญที่จะทำให้การดำเนินงานต่างๆประสบควาสำเร็จและมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน การประชาสัมพันธ์องค์กร จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมการทำงานให้สะดวก คล่องตัวรวดเร็ว ถูกต้อง ตลอดจน การประชาสัมพันธ์จะก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ดีต่อบุคคล ต่อหน่วยงาน ต่อองค์กร 


    
   สำหรับการประชาสัมพันธ์ในวิทยาลัยพยาบาลขอนแก่นมีการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในให้บุคลากรในวิทยาลัยมีความเข้าใจในข่าวสาร การดำเนินงานต่างๆ ภายในวิทยาลัยและภายนอกองค์กร ซึ่งเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพ เพื่อสื่อให้บุคคลภายนอกองค์กรเข้าใจ เข้าถึง การดำเนินงานต่างๆ ของวิทยาลัย จึงได้ นำประเด็น การประชาสัมพันธ์องค์กร มาดำเนินการจัดการความรู้ในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในองค์กร อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ เพื่อพัฒนา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สู่ การเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ต่อไป

องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้

           จากผลการดำเนินงานการจัดการความรู้โดยได้ดำเนินการระบุองค์ความรู้และคัดเลือกประเด็น การประชาสัมพันธ์องค์กร  และการแลกเปลี่ยน การแสวงหาความรู้ 2 ครั้ง สรุปองค์ความรู้ ดังนี้



2 ความคิดเห็น:

 1. นายวิทยา วาโย23 กรกฎาคม 2560 18:01

  ปัจจุบันการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆของทางวิทยาลัยมีหลายช่องทาง เช่น เวปไซต์ เวปเพจ เฟสบุ๊ค และที่นิยมมากที่สุดคือ ไลน ์ ที่สะดวกในการสื่อสารมากที่สุด แต่บางครั้งการสื่อสารอาจไม่ชัดเจนเนื่องจากในไลน์ประชาสัมพันธ์มีการประกาศหลายอย่างจึงทำให้บางครั้งอาจข้ามข้อความในการประชาสัมพันธ์ไป ซึ่งถ้ามีข่าวสารหรือโครงการที่น่าสนใจ การประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากแจ้งผ่านช่องทางดังกล่าว อาจมีการติดประกาศบริเวณที่ลงชื่อปฏิบัติงาน หรือติดประกาศตามห้องพักอาจารย์เพิ่มเติม เพื่อไม่ให้พลาดการเข้าร่วมโครงการ และแจ้งล่วงหน้าเพื่อมีการบริหารจัดการเวลาและสามารถเข้าร่วมโครงการให้สะดวกมากขึ้น

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2560 22:01

  juree sansuk
  การประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมีทั้งภายในและภายอกองค์กร กระบวนการในการประชาสัมพันธ์ ขึ้นกับเรื่องหรือเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย และสิ่งที่ควรให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเนื้อหาและช่องทางในการประชาสัมพันธ์คือการให้ความสำคัญกับผู้ที่เราจะสื่อสารด้วย เพื่อสร้างบรรยากาศองค์กรและส่งเสริมประสิทธิภาพการสื่อสาร

  ตอบลบ