วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559

องค์ความรู้ ระบบและกลไก การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


1. ขั้นตอนการออกแบบการเรียนรู้
2. ขั้นตอนการเขียนแผนการสอน


2 ความคิดเห็น:

  1. จาก flow ข้างบนจะเป็นระบบกลไกในการทำงาน ตามกระบวนการ PDCA ก่อนที่จะมาวางแผนควรกล่าวอ้างถึงเหตุผลความจำเป็นที่จะการเรียนการสอนแบบนี้ และจุดสิ้นสุด Act ควรเพิ่มเติมต่อจากข้อเสนอแนะ จะนำไปปรับปรุงอย่างไรหากไม่บรรลุ Lo

    ตอบลบ
  2. จุดเริ่มต้นของระบบกลไกควรเริ่มที่วิเคาระปัญหาหรือทบทวนการดำเนินการที่ผ่านมาว่ามีปัญหาหรือความสำคัญอะไรจึงต้องพัฒนาก่อนวางแผนค่ะ

    ตอบลบ