กลุ่มบริการการศึกษา


7 ความคิดเห็น:

 1. กล้วยไม้23 กรกฎาคม 2560 16:39

  การตัดเกรดปัจจุบันมีหลากหลายวิธีโดยทั่วไปจะมี 3 วิธีหลักๆ คือ

  (1) การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม การตัดเกรดแบบอิงกลุ่ม เป็นการให้เกรดโดยพิจารณาจากความสามารถของกลุ่ม หรือพิจารณาจากค่ากลางของกลุ่ม ถ้าข้อสอบง่ายหรือกลุ่มมีความสามารถสูงแล้ว ค่ากลางก็สูง ช่วงคะแนนของแต่ละเกรดก็สูงตามไปด้วย เกรดก็จะสูงตามไปด้วย ในขณะเดียวกัน ถ้าค่ากลางของกลุ่มต่ำ ค่ากลางก็ต่ำ ช่วงคะแนนของแต่ละเกรดก็จะต่ำตามไปด้วย การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มจึงยืดหยุ่นตามระดับความสามารถของกลุ่มเช่น ค่ากลางอยู่ที่ 60% A อาจจะตัดที่ 81% ขึ้นไปค่ากลางอยู่ที่ 50% A อาจจะตัดที่ 75% หรือต่ำกว่านี้ก็ได้

  (2) การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ การตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ เป็นการให้เกรดโดยเทียบจากเกณฑ์ (criteria) เป็นหลัก ผู้สอบทำคะแนนถึง เกณฑ์ใดก็จะได้เกรดตามเกณฑ์นั้น เช่น ถ้ากำหนดเกณฑ์ว่า เกรด A จะต้องได้คะแนน 80% ขึ้นไป ผู้ที่สอบได้ คะแนน 80% หรือสูงกว่าจะได้เกรด A ถ้าได้คะแนน 79% หรือต่ำกว่าลงมา ก็จะได้เกรดต่ำกว่า A ไม่ว่าข้อสอบ นั้นจะยากหรือง่าย การให้เกรดจะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่มีการยืดหยุ่นตามระดับความสามารถของกลุ่ม

  (3) การตัดเกรดแบบอิงกลุ่มและอิงเกณฑ์ คือการใช้วิธีผสมผสานของทั้งสองแบบทำให้มีความยืดหยุ่นมากกว่า

  ตอบลบ
 2. กล้วยไม้23 กรกฎาคม 2560 16:52

  1 การจะเลือกตัดเกรดวิธีใด ผู้รับผิดชอบวิชา/คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม 2 เมื่อตัดสินใจเลือกแบบใดแล้วต้องแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบ 3 ผู้รับผิดชอบวิชาจะต้องแจ้งเครื่องมือวัด/เกณฑ์การวัด การประเมินผล การตัดเกรดแก่ผู้เรียนก่อนทำการเรียนการสอน 4 เมื่อผลคะแนนออกมาเช่นไรควรจะตัดเกรดโดยยึดตามเกณฑ์ที่ตกลงกันไว้เบื้องต้น (ไม่ควรมาปรับเกณฑ์หรือปรับคะแนนใหม่ เพราะจะไม่เป็นธรรมกับผู้เรียน)

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ24 กรกฎาคม 2560 08:00

  นิระมล สมตัว
  1.ข้อดีและข้อเสียของการตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่มมีทั้งคู่คือแบบกิงกลุ่มจะมีเกรดA แต่หากดูคะแนนอาจตำ่หากตัดอิงเกณฑ์อาจเกรดไม่ถึง A ฉนั้นเห็นด้วยกับการใช้การตัดเกรดที่ต้องพิจารณาแบบอิงเกณฑ์และอิงกลุ่ม

  ตอบลบ
 4. การตัดเกรดขึ้นอยู่กับผู้สอน ความมั่นใจในแบบประเมินผลว่าสามารถวัดได้ตรง สะท้อนความเป็นจริงที่สุด และวัดหลากหลายวิธี เพราะการให้เกรดต้องมีความเป็นธรรมกับผู้เรียนด้วย ดังนั้นการตัดเกรดที่ดีคิดว่าน่าจะมีความยืดหยุ่น และคิดถึงการสะท้อนผลผู้เรียนได้มากที่สุด

  ตอบลบ
 5. การวัดประเมินผล องค์ประกอบสำคัญคือ 1. เครื่องมือ ..............ต้องมีความเที่ยงตรง 2.วิธีการ..ต้องเลือกวิธีการที่สอดคล้องกับเครื่อง มือ และวัตถุประสงค์การเรียน รู้ และที่สำคัญคือ ผู้สอนที่ต้องมีการประเมินผล ตามสภาพจริง เป็นธรรม ไร้อคติ มีความเป็นปรนัย

  ตอบลบ
 6. การพัฒนาศักยภาพ ผู้สอนให้มีความรู้ ทักษะ ในการวัดประเมินผลควรมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมำ่เสมอ มีการอัพเดทองค์ความรู้ใหม่ๆ การนำเทคโนโลยี โปรแกรม ต่างๆ มาใช้ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มคุณค่าของงาน เพิ่มความคุ้มค่าคุมทุนในการทำงาน

  ตอบลบ
 7. การตัดเกรดที่ดีคิดว่าน่าจะมีความยืดหยุ่น และคิดถึงการสะท้อนผลผู้เรียนได้มากที่สุด

  ตอบลบ