วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง


กลุ่มวิชาการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 7 ธันวาคม 2561
สถานที่ : ห้องประชุมดอกตะแบก
เวลา : 13.00 น. ถึง 16.00 น.

กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนความรู้นิยามศัพท์การคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
กิจกรรมที่ แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้


ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1.       นางสมใจ   เจียระพงศ์          ประธาน

2.       นางสุจินดา    ศรีสุวรรณ
3.       นางรัชนี   พจนา
4.       นางสาวปราณี   แสดคง
5.       นางพัฒนี   ศรีโอษฐ์
6.       นางรุ่งทิพย์   พรหมบุตร       
7.       นางสาวสายใจ   คำทะเนตร
8.       นางเอมอร   บุตรอุดม
9.       นางจรรยา   คนใหญ่
10.   นายวิทยา   วาโย
11.   นางสาวพลอยลดา   ศรีหานู     เลขานุการ


วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
1.       เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง
2.       เพื่อวางแผนการนำองค์ความรู้มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยมีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนความรู้นิยามศัพท์การคิดขั้นสูง 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนิยามศัพท์ การคิดขั้นสูงว่า หมายถึง กระบวนการคิดที่มีรูปแบบ มีความเป็นเหตุเป็นผล มีการคิดเชื่อมโยง คิดวิเคราะห์ ซึ่งจะนำไปสู่ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของผู้เรียน

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง

จากการแลกเปลี่ยนความรู้นิยามศัพท์การคิดขั้นสูงในกิจกรรมที่ 1 แล้ว ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประสบการณ์
วิธีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดขั้นสูงว่าทำอย่างไร ดังนี้ อาจารย์ผู้สอนมีความรู้และ
ประสบการณ์ตรง มีการสร้างทัศนคติที่ดี สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ โดยมีวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายใน
แต่ละรายวิชา ประกอบด้วย Case base learning, การวิเคราะห์ข้อสอบ, Role play, mapping, Simulation, 
Authentic learning, EBN, Learning by doing, รวมไปถึงการใช้สื่อเทคโนโลยี เช่น VDO, Google classroom, 
Kahoot และGoogle doc

กิจกรรมที่ 3 แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้  (จะปรับปรุงตรงไหนอย่างไร ช่วงไหน ใช้เวลากี่วัน)

นำเนื้อหาไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูงและหาแนวทางพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง โดยจะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน CoPs ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2562

อ.พัฒนี
- ใช้ Case base learning ในรายวิชาปฏิบัติ แลกเปลี่ยนในกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนสรุปชี้ประเด็นที่สำคัญ
อ.สุจินดา
- รายวิชาจริยศาสตร์ กฎหมายและจรรยาบรรณรายวิชาชีพ ให้ผู้เรียนขึ้นฝึกปฏิบัติงานก่อนในชั้นปีที่ 2 ใช้ประสบการณ์จากการขึ้นฝึกปฏิบัติงาน เช่น สิทธิผู้ป่วย หรือการละเมิด มีการใช้คำถามกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการคิดวิเคราะห์ สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
อ.พิริยากร
- รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ให้ผู้เรียนสร้างสื่อวีดิโอ แสดงบทบาทสมมติ มีทั้งหมด 8 กลุ่ม เปิดในชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนสะท้อน
อ.เอมอร
- มีการนำอ้างอิง ให้ผู้เรียนสรุปเนื้อหา แบ่งกลุ่ม แต่ละกลุ่มได้หัวข้อไม่เหมือนกัน เป็น mapping นำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ อาจารย์ผู้สอนสรุปให้ในภาพรวม
อ.พลอยลดา
- อาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่สอนนั้นจริงๆเป็นความรู้เชิงลึก มีการเตรียมความพร้อมก่อนการสอน และอัพเดตความรู้ที่ทันสมัย  ในรายวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ 1 และรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 มีการเริ่มต้นการสอนด้วยการทบทวน Anatomy และที่สำคัญคือ physiology การทำหน้าที่ของอวัยวะหรือระบบนั้นๆ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลอย่างไรบ้าง เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจมากกว่าการจดจำ และเกิดความคิดที่เชื่อมโยง เมื่อเกิดความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงแล้ว การดูแลการพยาบาลที่สำคัญต้องทำอย่างไรเพื่อป้องกันหรือลดสิ่งที่คุกคามชีวิตผู้ป่วย หลังจากบรรยายเสร็จ นำ Case กรณีศึกษาให้ผู้เรียนได้ทำเพื่อตกผลึกความรู้ โดยผู้เรียนแบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ เกิดการเรียนรู้ การนำทฤษฎีไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยแต่ละรายมีความแตกต่างกัน
อ.รุ่งทิพย์
- รายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3 ใช้ Simulation ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์จากสถานการณ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ นำเสนอ อาจารย์ผู้สอนสะท้อนในประเด็นต่างๆ
อ.จรรยา
- ใช้ Case กรณีศึกษา ก่อนการสอนบรรยาย มีการเข้ากลุ่มกับอาจารย์ผู้สอนประจำกลุ่ม นำเสนอ และอาจารย์ผู้สอนสรุปเนื้อหาให้
อ.รัชนี
- ใช้ Google classroom ให้งานล่วงหน้า ให้ผู้เรียนทำข้อสอบก่อนเรียนใน Kahoot แสดงบทบาทสมมติ อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมแสดงเป็นผู้ป่วย ผู้เรียนสะท้อนกลุ่มที่นำเสนอ มีการให้ผู้เรียนออกข้อสอบใน Google doc แล้วมาเฉลยวิเคราะห์ร่วมกัน
 อ.ปราณี
- เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง Home visit ใช้การบรรยายเพียงร้อยละ 10 ให้ผู้เรียนมีเวลาในการเรียนรู้ด้วยตนเอง  learning by doing อาจารย์ผู้สอนสรุป
อ.วิทยา
- ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนในรายวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มีการใช้ Authentic learning , EBN มีการคิดเชื่อมโยงทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
อ.สมใจ
- การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต ประสบความสำเร็จ เพราะมีทัศนะคติที่ดีในความเป็นครู เชื่อว่า ทุกคนเรียนรู้ได้ การเรียนการสอนไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่ง เป็นทั้งของผู้เรียนและผู้สอน ดังนั้นต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียน มีประสบการณ์ ความรู้ในเนื้อหาอย่างชัดแจ้ง สามารถเล่าเรื่องและยกตัวอย่างได้อย่างเป็นรูปแบบ ทำเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย มีวิธีการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีส่วนร่วม มีการแลกเปลี่ยน สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร คอยช่วยเหลือผู้เรียนที่ไม่ทันเพื่อน ตรวจงานและสะท้อนกลับผู้เรียนให้ทันเวลา เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง
อ.สายใจ
- ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อหาเตรียมความพร้อมก่อนเรียน ใช้วีดิโอ Case กรณีศึกษา ให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น