วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา
เวลา : 10.00 น.

กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการที่ทำให้องค์กรของวิทยาลัยเกิดความสุข
กิจกรรมที่ 4 :  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 5 : การวัดและประเมินผลทุก 6 และ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

1. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
2. นางสุพิศตรา พรหมกุล
3. นางนิระมล สมตัว
4. นางสาวจุรี แสนสุข
5. นางทิพวรรณ ทัพซ้าย
6. นางสาวเบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์
7. นางเพชรรัตน์ เจอะแก่นหอม
8. นางสาวจริยา ศิริรส
9. นางสาวสุกัญญา ตาแสงสา
10. นางสาวอุมาภรณ์ ส านักบ้านโคก
11. นายกรินทร์ สีดาเหลือง
12. นางสาวศุกลรัตน์ บุญสิทธ์
13. นางสาวจตุพร พลเยี่ยม
14. นางสาววรรณพร คำพิลา
15. นางสาวปวินตรา มานาดี
16. นางสาวกัลยารัตน์ คาดสนิท
17. นางสาวสุภัสสร ยอดประทุม
18. นางน้ำทิพย์ ไพคำนาม
19. นางอารีย์ จงใจ
20. นางสาวจตุรพร อุดรเสถียร
21. นางดาราพร หาญสุรีย์
22. นางสาวเจษฎา จันทะลุน
23. นางสาวสุวคนธ์ แก้วอุดม


วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

1. เพื่อแสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข
    เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2. เพื่อปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะกับการนำไปใช้ในองค์กร
3. เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็น
    พลเมืองที่เข้มแข็ง
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
5. เพื่อหาแนวปฎิบัติที่ดีให้กับวิทยาลัยก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข


กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ฯลฯ

1. องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 8 Happy

    1. Happy Body ส่งเสริมการออกกำลังกาย รำผ้าขาวม้า, ตรวจสุขภาพประจำปี
    2. Happy Heart ส่งเสริมการมีน้ำใจ โดยวิทยาลัยกำหนดค่านิยมขององค์กร
        เช่น เมื่อมีการเจ็บป่วย มีการไปเยี่ยม, ช่วยเหลือกันทำงาน, มีบุคลากรไปเรียนต่อ
        หรืออบรมมีการเลี้ยงสังสรรค์ และเมื่อมีเทศการต่างๆ จะมอบของขวัญให้แก่บุคลากร เป็นต้น
    3. Happy Society ส่งเสริมให้รักสามัคคีกัน เมื่อมีการตรวจเยี่ยมจากองค์กรภายนอก คนภายในจะ
        สามัคคีกัน การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร, มีการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์
        ของวิทยาลัยให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เช่น ศาลาสำหรับให้นักศึกษาอ่านหนังสือ
        ละอำนวยความสะดวกให้ร้านค้าภายนอกมาขายอาหารให้นักศึกษา
    4. Happy Relax จัดกิจกรรมให้ผ่อนคลาย โดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เช่น โครงการกีฬาสี
        และมีกิจกรรมนันทนาการหรือสังสรรค์ เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันสงกรานต์ รำผ้าขาวม้า
        และมีสวนหย่อมให้ผ่อนคลาย เป็นต้น
    5. Happy Brain ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และความต้องการของบุคลากร
        โดยส่งเสริมให้มีเวทีอบรมเพื่อการสร้างความรู้ และทุนการศึกษาให้ส าหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ
        มีเวทีให้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ไปศึกษาดูงาน ส่งเสริมการทำวิจัย และการเผยแพร่
        งานวิจัย ปฐมนิเทศทั้งนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่วิทยาลัยฯ
    6. Happy Soul ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันสงกรานต์
        รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอย่าง
        ต่อเนื่องทุกปี
   7. Happy Money ดูแลให้ได้รับเงินตอบแทนตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ หาแหล่งสนับสนุนเงินทุน 
       เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการตามระเบียบของแหล่งเงินทุน และให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
       ที่มีความมั่นคงและถูกกฎหมายตามสิทธิ์ที่ควรได้ เช่น สวัสดิการของข้าราชการจากธนาคารต่างๆ
       สวัสดิการของบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ภายในองค์กรมีการจัดสวัสดิการ เพื่อให้
       สวัสดิการแก่บุคลากรในวาระต่างๆ
    8. Happy Family  
        - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรักครอบครัว เช่น เมื่อมีงานสำคัญต่างๆ
        จะมอบของขวัญ ให้แก่สมาชิกของคนในครอบครัวของบุคลากร เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ 
        คลอดบุตร และร่วมเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย และร่วมทำบุญเมื่อสมาชิกในครอบครัว
        ถึงแก่กรรม
        - เมื่อมีกิจกรรมวันสำคัญของวิทยาลัยฯ สามารถนำครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมไว้ในงานปีใหม่
        วันสงกรานต์ และการทำาบุญต่างๆ


2. เราเชื่อว่า 8 Happy จะทำให้คนในวิทยาลัยเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น แก้ไขปัญหาได้ มีประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไป


กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. 8 Happy
2. แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิด 8 Happy
3. ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุข ควรก าหนดตัวชี วัดที่ชัดเจน ได้แก่
    1) ระดับความสุขของบุคลากรในวิทยาลัย 
    2) แบบประเมินองค์กรการเรียนรู้ 
    3) แบบประเมินการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง


กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการที่ทำให้องค์กรของวิทยาลัยเกิดความสุข เช่น โครงการ Healthy work place เชื่อมโยงกับ Work life balance 

1. How To 
2. การประเมินผล

กิจกรรมที่ 4 :  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง

1. สามารถรวม Happy เป็น 3 กลุ่ม ดังนี
    1.1 Happy relax, Happy body,
    1.2 Happy heart, Happy society, Happy soul, Happy family
    1.3 Happy brain, Happy money

2. ทำกิจกรรมผ่านโครงการ 
    2.1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น รำผ้าขาวม้า เป็นต้น 
    2.2 โครงการส่งเสริมและสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
          และภายนอกสถาบัน เช่น ทำาบุญประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฯ จริยธรรมนำองค์กร
          เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ สืบสานวัฒนธรรมวันไหว้ครูกับการมอบแถบหมวกและเครื่องหมาย
          แสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 
    2.3 โครงการการสร้างเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2.4 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี


กิจกรรมที่ 5 : การวัดและประเมินผลทุก 6 และ 12 เดือน (มิ.ย. และธ.ค.)


กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น