วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง

กลุ่มอำนวยการ
วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : 4 มกราคม 2562
สถานที่ : ห้องประชุมสุนทรียสนทนา
เวลา : 10.00 น.

กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการที่ทำให้องค์กรของวิทยาลัยเกิดความสุข
กิจกรรมที่ 4 :  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง
กิจกรรมที่ 5 : การวัดและประเมินผลทุก 6 และ 12 เดือน
กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม


1. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
2. นางสุพิศตรา พรหมกุล
3. นางนิระมล สมตัว
4. นางสาวจุรี แสนสุข
5. นางทิพวรรณ ทัพซ้าย
6. นางสาวเบญจพร ฐิติญาณวิโรจน์
7. นางเพชรรัตน์ เจอะแก่นหอม
8. นางสาวจริยา ศิริรส
9. นางสาวสุกัญญา ตาแสงสา
10. นางสาวอุมาภรณ์ ส านักบ้านโคก
11. นายกรินทร์ สีดาเหลือง
12. นางสาวศุกลรัตน์ บุญสิทธ์
13. นางสาวจตุพร พลเยี่ยม
14. นางสาววรรณพร คำพิลา
15. นางสาวปวินตรา มานาดี
16. นางสาวกัลยารัตน์ คาดสนิท
17. นางสาวสุภัสสร ยอดประทุม
18. นางน้ำทิพย์ ไพคำนาม
19. นางอารีย์ จงใจ
20. นางสาวจตุรพร อุดรเสถียร
21. นางดาราพร หาญสุรีย์
22. นางสาวเจษฎา จันทะลุน
23. นางสาวสุวคนธ์ แก้วอุดม


วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้

1. เพื่อแสวงหาความรู้ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข
    เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
2. เพื่อปรับปรุง ดัดแปลง สร้างองค์ความรู้ให้เหมาะกับการนำไปใช้ในองค์กร
3. เพื่อประยุกต์ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็น
    พลเมืองที่เข้มแข็ง
4. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
5. เพื่อหาแนวปฎิบัติที่ดีให้กับวิทยาลัยก้าวสู่องค์กรแห่งความสุข


กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ฯลฯ

1. องค์กรแห่งความสุข ประกอบด้วย 8 Happy

    1. Happy Body ส่งเสริมการออกกำลังกาย รำผ้าขาวม้า, ตรวจสุขภาพประจำปี
    2. Happy Heart ส่งเสริมการมีน้ำใจ โดยวิทยาลัยกำหนดค่านิยมขององค์กร
        เช่น เมื่อมีการเจ็บป่วย มีการไปเยี่ยม, ช่วยเหลือกันทำงาน, มีบุคลากรไปเรียนต่อ
        หรืออบรมมีการเลี้ยงสังสรรค์ และเมื่อมีเทศการต่างๆ จะมอบของขวัญให้แก่บุคลากร เป็นต้น
    3. Happy Society ส่งเสริมให้รักสามัคคีกัน เมื่อมีการตรวจเยี่ยมจากองค์กรภายนอก คนภายในจะ
        สามัคคีกัน การทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร, มีการจัดปรับปรุงภูมิทัศน์
        ของวิทยาลัยให้มีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะแก่การเรียนรู้ เช่น ศาลาสำหรับให้นักศึกษาอ่านหนังสือ
        ละอำนวยความสะดวกให้ร้านค้าภายนอกมาขายอาหารให้นักศึกษา
    4. Happy Relax จัดกิจกรรมให้ผ่อนคลาย โดยการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาย เช่น โครงการกีฬาสี
        และมีกิจกรรมนันทนาการหรือสังสรรค์ เช่น กิจกรรมปีใหม่ วันสงกรานต์ รำผ้าขาวม้า
        และมีสวนหย่อมให้ผ่อนคลาย เป็นต้น
    5. Happy Brain ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ตามนโยบายของวิทยาลัยฯ และความต้องการของบุคลากร
        โดยส่งเสริมให้มีเวทีอบรมเพื่อการสร้างความรู้ และทุนการศึกษาให้ส าหรับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อ
        มีเวทีให้ถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์ไปศึกษาดูงาน ส่งเสริมการทำวิจัย และการเผยแพร่
        งานวิจัย ปฐมนิเทศทั้งนักศึกษา และเจ้าหน้าที่ เมื่อเข้าสู่วิทยาลัยฯ
    6. Happy Soul ส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา โดยจัดกิจกรรมวันปีใหม่ วันสงกรานต์
        รวมถึงการจัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาอย่าง
        ต่อเนื่องทุกปี
   7. Happy Money ดูแลให้ได้รับเงินตอบแทนตามสิทธิ์ที่พึงมีพึงได้ หาแหล่งสนับสนุนเงินทุน 
       เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสวัสดิการตามระเบียบของแหล่งเงินทุน และให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน
       ที่มีความมั่นคงและถูกกฎหมายตามสิทธิ์ที่ควรได้ เช่น สวัสดิการของข้าราชการจากธนาคารต่างๆ
       สวัสดิการของบุคลากรจากสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นต้น ภายในองค์กรมีการจัดสวัสดิการ เพื่อให้
       สวัสดิการแก่บุคลากรในวาระต่างๆ
    8. Happy Family  
        - ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรรักครอบครัว เช่น เมื่อมีงานสำคัญต่างๆ
        จะมอบของขวัญ ให้แก่สมาชิกของคนในครอบครัวของบุคลากร เช่น งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ 
        คลอดบุตร และร่วมเยี่ยมสมาชิกในครอบครัวเจ็บป่วย และร่วมทำบุญเมื่อสมาชิกในครอบครัว
        ถึงแก่กรรม
        - เมื่อมีกิจกรรมวันสำคัญของวิทยาลัยฯ สามารถนำครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมไว้ในงานปีใหม่
        วันสงกรานต์ และการทำาบุญต่างๆ


2. เราเชื่อว่า 8 Happy จะทำให้คนในวิทยาลัยเป็นพลเมืองที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบมีความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม ไม่ละเมิดสิทธิ์ของคนอื่น แก้ไขปัญหาได้ มีประสิทธิภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาองค์กร ซึ่งนำไปสู่การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งต่อไป


กิจกรรมที่ 2 : สรุปองค์ความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. 8 Happy
2. แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิด 8 Happy
3. ผลลัพธ์ขององค์กรแห่งความสุข ควรก าหนดตัวชี วัดที่ชัดเจน ได้แก่
    1) ระดับความสุขของบุคลากรในวิทยาลัย 
    2) แบบประเมินองค์กรการเรียนรู้ 
    3) แบบประเมินการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง


กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการที่ทำให้องค์กรของวิทยาลัยเกิดความสุข เช่น โครงการ Healthy work place เชื่อมโยงกับ Work life balance 

1. How To 
2. การประเมินผล

กิจกรรมที่ 4 :  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข เพื่อการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่ เข้มแข็ง

1. สามารถรวม Happy เป็น 3 กลุ่ม ดังนี
    1.1 Happy relax, Happy body,
    1.2 Happy heart, Happy society, Happy soul, Happy family
    1.3 Happy brain, Happy money

2. ทำกิจกรรมผ่านโครงการ 
    2.1 โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยในการสร้างเสริมสุขภาพ เช่น รำผ้าขาวม้า เป็นต้น 
    2.2 โครงการส่งเสริมและสืบสานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทยกับการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
          และภายนอกสถาบัน เช่น ทำาบุญประเพณีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ฯ จริยธรรมนำองค์กร
          เนื่องในวันสถาปนาวิทยาลัยฯ สืบสานวัฒนธรรมวันไหว้ครูกับการมอบแถบหมวกและเครื่องหมาย
          แสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 
    2.3 โครงการการสร้างเสริมการเป็นพลเมืองที่ดีเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
    2.4 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี


กิจกรรมที่ 5 : การวัดและประเมินผลทุก 6 และ 12 เดือน (มิ.ย. และธ.ค.)


กิจกรรมที่ 6 : ถอดบทเรียน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 ความคิดเห็น:

 1. องค์กรวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จะมีความสุขได้นั้น ข้าพเจ้าเชื่อว่า คนในองค์กรต้องมีความสุขก่อน ส่วนตัวนั้น “ไม่มีวันไหนที่ไม่อยากไปทำงาน” ทุกวันตื่นขึ้นมาด้วยความกระตือรือร้นที่จะไปทำงาน เพราะมี Happy 5 อย่างคือ

  1.Happy Family สมาชิกในบ้านช่วยดูแลซึ่งกันและกัน สนับสนุนและเข้าใจการทำงาน ไม่ว่าจะเป็น คุณแม่ ที่คอยดูแลเรื่องภายในบ้าน อาหารการกิน เป็นต้น สามี ที่ช่วยดูแลบุตรในบางครั้งที่เราต้องไปราชการ และคอยเตือนเมื่อเห็นเราทำงานหนักเกินไป และมีลูกที่น่ารักให้คอยดูแล

  2.Happy Society ให้เกียรติเพื่อร่วมงาน กล่าวถึงบุคคลอื่นในทางบวก ช่วยให้อยู่ในสังคมวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข เพราะทุกคนมีความสามารถ ความชอบ ที่แตกต่างกัน

  3.Happy Relax ต้องสมดุลระหว่างงานและครอบครัว ทำงานอย่าให้ส่วนรวมเสียหาย ต้องมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ และแบ่งเวลาให้ให้กับสมาชิกในครอบครัวตามสมควร

  4.Happy Body ปฏิบัติตนให้แข็งแรงทั้งกายและใจ ซึ่งตนเองจะเน้นการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ

  5.Happy Brain พัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะเรามีอาชีพเป็นครูพยาบาล ความรู้สำคัญที่สุด ถ้าไม่มีความรู้ลูกศิษย์เราจะเก่งไม่ได้ ต้องอ่านบทความวิจัยทั้งในหรือต่างประเทศอย่างน้อยวันละ 1 เรื่อง ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ทำวิจัยแก้ปัญหาด้านสุขภาพและชั้นเรียน

  กล่าวโดยสรุปปฏิบัติตนให้มีความสุข คนรอบข้างก็จะสุขด้วย องค์กรก็จะเป็นองค์กรแห่งความสุขในที่สุด

  ตอบลบ
 2. องค์กรแห่งความสุข คือ องค์กรที่ทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน มีการคิด การมีส่วนร่วม เป็นการที่ทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม และมีการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

  ตอบลบ
 3. ข้าพเจ้าไม่สามารถทำงานเพียงลำพังเพราะสิ่งเเวดล้อมที่อยู่รอบตัวล้วนมีส่วนช่วยให้เกิดความสุขในการทำงานเเละสำเร็จตามที่ตั้งใจ และสิ่งหนึ่งที่อยากจะกล่าวถึงคือ การมีองค์กรเเห่งความสุข ที่ได้สร้างความสุขให้แก่ข้าพเจ้าในการทำงาน ได้แก่ 1) การที่สมาชิกในองค์กรมีความรักความสามัคคีต่อเพื่อนร่วมงานและต่องค์กร 2) การให้เกียรติกับสมาชิกทุกคนทั้งต่อหน้าและลับหลัง 3) การชื่นชมยินดีเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จ 4) สมาชิกที่สามารถจัดสรรเวลาสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัว ชีวิตงานและชีวิตครอบครัว 5)การมีความมั่นคงในด้านอาชีพ และฐานะ 6) การมีความสัมพันธ์หรือสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในองค์กร และที่สำคัญคือ 7)การมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดี

  ตอบลบ
 4. เห็นด้วยค่ะ องค์กรก็เหมือนบ้าน เหมือนครอบครัว ต้องมีสัมพันธภาพที่ดี
  มีความรัก ความเข้าใจ มีความเคารพยกย่องและให้เกียรติ ยึดหลักธรรมมาภิบาล อิทธิบาท4 สังคหวัตถุ4

  ตอบลบ
 5. การพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง หัวข้อน่าสนใจมาก คำสำคัญ องค์การแห่งความสุข ซึ่งในการแลกเปลี่ยนครั้งนี้หยิบยก กรอบ ๘ happy รายบุคคล โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ (เกิดเอง/สร้าง) นำสู่ความเป็นพลเมือง (ที่เข้มแข็ง)ได้อย่างไร คำสำคัญต่อมา ความเป็นพลเมือง หากพิจารณารายบุคคล “คุณลักษณะที่ดีของความเป็นพลเมือง” เป็นคุณลักษณะหรือคุณสมบัติที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งดีงามในส่วนลึก ได้แก่ การมีจิตสำนึก การยึดถือคุณธรรมหรือจริยธรรม และมีการกระทำหรือพฤติกรรมของความเป็นพลเมืองเพื่อสังคมส่วนรวม นั่นคือ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเอง ขอบคุณ KM BCNKK ที่ให้คิดเชื่อมโยง

  ตอบลบ
 6. การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข ที่สำคัญต้องเริ่มจากตนเองก่อนโดยปฏิบัติตนให้แข็งแรงทั้งกายและใจ พัฒนาตนเองอยู่เสมออย่างต่อเนื่อง ยกย่องให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน การเป็นพลเมืองที่ดี ต้องคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องสมดุลระหว่างการทำงานและครอบครัว ดังนั้นการพัฒนาองค์กรแห่งความสุขเพื่อสร้างองค์กรที่ทุกคนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน มีการคิด การมีส่วนร่วม การช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน และเป็นการที่ทำงานที่สร้างคุณค่าให้กับสังคม

  ตอบลบ
 7. การพัฒนาองค์กรแห่งความสุข เสนอแนวคิด ดังนี้
  1. สร้างตนเอง ให้มีความสุข มองตนเองในด้านดี มีความสามารถ มีคุณค่า และประโยชน์ต่อบุคคลอื่น และสังคม ดูแลตนเองให้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย โดยการออกกำลังกาย
  2. สร้างเป้าหมายในชีวิต มีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินหรือน้อยเกิน เดินสายกลาง ไม่เครียดหรือกังวลกับความอยากมี อยากเป็น..
  3. สร้างสถานที่ ให้มีความสุข ทั้งที่บ้าน จัด ตกแต่งบ้าน ที่พักผ่อนในบ้าน สถานที่ที่ทำงาน ที่มีความอบอุ่น อยากมาทำงาน
  4. สร้างญาติ หรือมิตรที่ดี มีเพื่อนที่พูดคุย สนุกสนาน และมีความไว้วางใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้เมื่อมีปัญหา
  5. สร้างงานให้มีความสุข สนุกในการทำงาน ไม่ขี้เกียจ ไม่ย่อท้อ ทำสิ่งใดต้องทำให้สำเร็จ
  ความสุขก็จะตามมา

  ตอบลบ