วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การจัดทำ Teaching Portfolio


บันทึกกิจกรรม CoP
กลุ่มการเรียนการสอน
ด้านอาจารย์ ประเด็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาครูมืออาชีพ
 ครั้งที่ 4

เรื่อง  การจัดทำ Teaching Portfolio

วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
24  มีนาคม  2561 ห้องประชุมวิชาการ  เวลา 13.30-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
      1. นางสมใจ   เจียระพงษ์
2. นางวิไลวรรณ วัฒนานนท์
3. นางดวงชีวัน เบญจมาศ
4. นางสุจินดา  ศรีสุวรรณ
5. นางธรณิศ   สายวัฒน์
6. นางสาวศุภวดี  แถวเพีย
7. นางสาวปราณี   แสดคง
8. นางรุ่งทิพย์   พรหมบุตร
9. นางสาวสรัญญา  เปล่งกระโทก
10.นางนิระมล  สมตัว
11.นางจรรยา   คนใหญ่
12.นางจุรี   แสนสุข
13.นางสาวสายใจ   คำทะเนตร
14.นางนวลละออง  ทองโคตร


วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
เพื่อจัดทำแฟ้มสะสมงานด้านการเรียนการสอน (Teaching portfolio) ให้มีคุณภาพ

ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
การจัดทำแฟ้มสะสมงานด้านการเรียนการสอน (Teaching portfolio) ที่มีคุณภาพ เป็นอย่างไร

   กิจกรรมที่ 1 :  แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ เกี่ยวกับการจัดทำ Teaching Portfolio
          สมาชิกแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการทำTeaching Portfolio         download งานนำเสนอครูมืออาชีพ วพบ 23 มีค 612 ความคิดเห็น:

  1. เป็นเรื่องที่น่าสนใจ..ทำให้เกิดแนวคิดของอาจารย์ที่จะนำไปสู่การพัฒนานักศึกษา..

    ตอบลบ
  2. อยากให้มีตัวอย่างการเขียนที่ถูกต้อง และทำความเข้าใจแต่ละประเด็นที่ต้องเขียนว่าควรทำอย่างไรเพื่อนำมาพัฒนาตัวอาจารย์เองและการจัดการเรียนการสอนต่อไป

    ตอบลบ