วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: e-Learning


สรุป องค์ความรู้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ เรื่อง การพัฒนาระบบ

Learning Management System (LMS) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

1. วิธีการดำเนินการจัดการความรู้ได้แนวปฏิบัติที่ดี
          1.1 การเลือกหัวข้อ “สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ: e-learning
          เป็นงานประจำ มีผู้ขอใช้บริการจำนวนมาก (อาจารย์ นักศึกษา) ใช้ในการเรียนการสอนในชั้นเรียน นอกชั้นเรียน การทำวิจัย พบปัญหาในการใช้งาน เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทักษะการจัดทำบทเรียน
     
         1.2 การคัดเลือกคนเข้าใน cops
          เจ้าหน้าที่ในงานส่งเสริมการศึกษา (นักเทคโน จนท.คอม โสต บรรณารักษ์ แลป) อาจารย์ ฯลฯ
          1.3 วิธีการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างไร กี่ครั้ง
          อาจารย์ที่ใช้ e-learning ในการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ร่วมแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ โปรแกรมหรือแอบพลิเคชันที่ใช้ การประเมินผล (pretest posttest) การทบทวนสาระวิชาเพื่อเตรียมสอบสภา
          จนท. ที่สนับสนุน นำเสนอแนวทาง วิธีการสนับสนุนทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ สำรวจและทำแผนการจัดสรรทรัพยากร (คอมพิวเตอร์ ตัวกระจายสัญญาณ การดูแล sever (ปรับปรุงห้อง เปลี่ยนแอร์ อุกรณ์โสตในชั้นเรียน กล้องถ่ายภาพ) มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรนอกเวลาและแก้ไขเมื่อมีปัญหาด้วยความรวดเร็ว
          อบรมการใช้โปรแกรมหรือแอบพลิเคชัน (google classroom, moodle, kahoot) แก่อาจารย์ นักศึกษา ที่สนใจ
          1.4 วิธีการสรุปให้เป็นองค์ความรู้ ร่วมกันสรุปแนวปฏิบัติ
          ขั้นเตรียมการ เตรียม จัดหา ทรัพยากรที่มีสมรรถนะสูง เตรียมอาจารย์ เตรียมนักศึกษา
          ขั้นดำเนินการ สนับสนุนให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
          ขั้นสรุป สรุปแนวปฏิบัติ ปัญหาอุปสรรค (ประเมินผลจากอาจารย์และนักศึกษา) ผลการสอบเครือข่าย สบช การวิจัยโดยอาจารย์ 1 เรื่อง และการวิจัยโดยนักศึกษา 2 เรื่อง
          1.5 วิธีการนำองค์ความรู้ไปขยายผลในการปฏิบัติ
          ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์ในการจัดทำบทเรียนและแบบทดสอบ e-learning
          ประชุมเชิงปฏิบัติการแก่นักศึกษาในการใช้โปรแกรมหรือแอบพลิเคชันต่างๆ
          การศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
2. วิธีการประเมินว่าองค์ความรู้ที่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
          ประเมินจากผู้ใช้งาน (อาจารย์ นักศึกษา) จำนวนบทเรียนอีเลินนิง
          ประเมินสมรรถนะผู้เรียน LO ด้านความรู้ การใช้เทคโนโลยี การปฏิบัติ
          การศึกษาวิจัย

40 ความคิดเห็น:

 1. เป็นเรื่องที่ดีค่ะ จะเอาไปใช้ปรับปรุงการเรีบนการสอนค่ะ

  ตอบลบ
 2. เป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับอาจารย์และนักศึกษา เช่น โปรแกรมหรือแอบพลิเคชันที่ใช้การประเมินผล (pretest posttest) และการทบทวนสาระวิชาเพื่อเตรียมสอบสภา

  ตอบลบ
 3. โปรแกรมหรือแอบพลิเคชันที่ใช้ การประเมินผล (pretest post-test) การทบทวนสาระวิชาเพื่อเตรียมสอบสภา เป็นช่องทางที่เหมาะสม ดีมากค่ะ อาจารย์ และนักศึกษา ได้พัฒนาตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม รวมถึงเนื้อหาอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้ง่าย ให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน ปรับให้ทันสมัยตลอดเวลาค่ะ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. เป็นการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองการเรียนรู้ ในศ 21

  ตอบลบ
 6. เป็นการจัดกิจกรรมที่ตอบสนอง การเรียนรู้ใน ศ 21 และสมรรถนะโดดเด่นเพื่อชุมชน SIM c

  ตอบลบ
 7. ชื่นชมที่มีระบบนี้คะเพราะสะดวกประหยัดและมีความทันสมัยสอดคล้องกับผู้เรียน Gen Z นะค่ะในโอกาสต่อไปอยากศึกษาด้วยและนำมาใช้สอนในเทอม2_2661นี้ค่ะ

  ตอบลบ
 8. เป็นการเรียนการสอนในยุคดิจิตัล เหมาะสมกับนักศึกษาค่ะ จะทำในกลุ่มอาจารย์ที่มีความสนใจหรือมีทักษะด้านนี้ หากจะมีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปรียบเทียบกับการสอนแบบอื่น จะดีค่ะ และกระตุ้นอาจารย์ทุกท่านให้เรียนรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 9. ดร.กุลนรี3 สิงหาคม 2561 09:34

  ดีมากค่ะ

  ตอบลบ
 10. สุพิศตรา พรหมกูล3 สิงหาคม 2561 09:47

  เป็นองค์ความรู้ที่ดีคะ เหมาะสมกับการนำมาใช้ในการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

  ตอบลบ
 11. ดร.กุลนรี3 สิงหาคม 2561 09:52

  มากคะ เป็นการจัดทำสื่อการสอนที่สอดคล้องกับนักศึกษายุคดิจิทัล ที่ชอบเรียนรู้ และทบทวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้แบบ E-learning จะสามรถเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง ตลอดเวลา ตามความต้องการของนักศึกษา

  ตอบลบ
 12. รัชนี พจนา3 สิงหาคม 2561 10:41

  การจัดการเรียนการสอนแบบนี้ ช่วยพัฒนาผลการเรียนรู้ผู้เรียนดีมาก ผู้เรียนพึงพอใจ ประหยัดเวลา กระดาษ เรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทุกสถานที่ วางแผนจะขยายผลให้กับอาจารย์ผู้สนใจและทำการวิจัยคะ

  ตอบลบ
 13. ถ้ามีทุกรายวิชาจะดีมาก

  ตอบลบ
 14. การจัด KM นี้เป็นการบริหารระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งชื่อเรื่องไม่สอดคล้องขอให้ปรับเปลี่ยนชื่อ CoPs ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนเป็นการสนับสนุนระบบคอมพิวเตอร์ส่งผลให้ผู้เรียนสอบสภาครั้งแรกเพิ่มขึ้น

  ตอบลบ
 15. เป็นการออกแบบการเรัยนการสอนที่สามารถตอบโจทย์ Thailand 4.0 และ ศตวรรษที่ 21 ในประเด็นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น นักศึกษาสามารถ accessและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและย้งเป็นช่องทางการสื่อสาร ทั้งอาจารย์และน้กศีกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในประเทศอเมริกาและยุโรป ใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบนี้ทั้งหมด เช่น BlackBoard https://uic.blackboard.com/webapps/portal/execute/tabs/tabAction?tab_tab_group_id=_62_1

  ตอบลบ
 16. สามารถเข้าไปดูได้ ตาม Link นะคะ

  Moodle link: https://moodle.org/
  Moodle :https://kb.swarthmore.edu:8443/pages/viewpage.action?pageId=13467677

  Google classroom:https://www.youtube.com/watch?v=VTWYf4PTLPw
  Blackboard:https://www.youtube.com/watch?v=LAAUoFPtTTY

  ตอบลบ
 17. การเรียนรู้จาก E-learning เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับผู้เรียน เป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาทั้งในและนอกห้องเรียน อยากให้มีการรวบรวม E-learning หรือจัดทำให้ครบทุกสาขาวิชาด้านการพยาบาล

  ตอบลบ
 18. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 19. การใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ดี เหมาะสมกับยุคสมัย แต่จะต้องมีการเตรียมอาจารย์และสื่อการสอนที่ใช้ (คอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบการใช้e-mail address ของนักศึกษา เพื่อใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา)

  ตอบลบ
 20. เป็นสิ่งที่ดีมากทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตลอดเวลา สามารถเข้าถึงได้ทุกที อาจจะเพิ่มช่องคำถามของผู้เรียนเพื่อถาม ตอบ ในประเด็นหัวข้อารเรียนรู้ด้วย

  ตอบลบ
 21. เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองผู้เรียนในยุค ศตวรรษที่ 21 ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืบค้น ซึ่งทำให้ผู้เรียนมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีมากขึ้น และขอเพิ่มเติมประเด็นการเรียนรู้ว่าถ้าอาจารย์ให้นักศึกษาออกแบบกิจกรรมร่วมกับผู้สอน หรือมีการส่งงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิค จะดีมากขึ้นครับ

  ตอบลบ
 22. เป็นวิธีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสมรรถนะและทักษะการเรัยนรู้..การประเมินผลควรเน้นข้อมูลเชิงคุณฃาพจากผู้เรียนเพื่อพัฒนาให้ดีมากขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 23. เป็นรูปแบบการส่งเสริมการเรียนรู้ที่ดีสำหรับผู้เรียน...เพื่อการพัฒนาควรมีการประเมินผลเชิงคุณภาพจากผู้เรียน

  ตอบลบ
 24. การเรียนโดยใช้ e learning เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนมาก แต่ควรมีการเตรียมครูผู้สอนให้สามารถใช้สื่อได้อย่างถูกต้อง เพราะอาจารย์ยังอาจจะไม่ชำนาญในการใช้

  ตอบลบ
 25. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 26. เป็นรูปแบบการสอนที่ทันสมัย เหมาะสำหรับนักศึกษาในยุคนี้ แต่ควรมีการเตรียมความพร้อมและความสามารถในการใช้สื่อให้ครูผู้สอนด้วยค่ะ อยากสอนนะคะ แต่ทำไม่เป็นเลย

  ตอบลบ
 27. สุธิดา สิงห์ศิริเจริญกุล5 สิงหาคม 2561 11:40

  เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ทั้งกับตัวอาจารย์และนักศึกษา เพิ่มการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วไม่ใช้เวลานานในการทำ ประเมินผลได้รวดเร็วใช้เวลาไม่นาน

  ตอบลบ
 28. ควรมีการจัดทำในทุกรายวิชา

  ตอบลบ
 29. อาจารย์ผู้สอนควรใช้เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นในการจัดการเรียนการสอน เช่น ควรนำระบบ E learning มาใช้ในทุกรายวิชา เพราะว่านักศึกษามี smart phone ทุกคน ยิ่งถ้าวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนที่ดี

  ตอบลบ
 30. เป็นเรื่องที่ดีมาก สามารถทำให้มาใช้ในการจัดการเรียนกาารสอนได้

  ตอบลบ
 31. อาจารย์ผู้สอนควรพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning และวิทยาลัยฯ สนับสนุนทรัพยากรด้าน IT (ความเร็ว ความแรง ความเสถียร) ที่มีประสิทธิภาพ

  ตอบลบ
 32. อาจารย์ต้องเข้าใจนักศึกษายุคดิจิตัล จะจัดการเรีบนการสอนแบบเดิมๆต่อไปคงไม่ได้ เนื่องจากเด็กไทยเริ่มศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่เรียนปฐมศึกษา มัธยมศึกษา ดังนั้นอุดมศึกษาก็ต้องลดเวลาสอน เพิ่มเวลาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง ครูทำหน้าที่เอื้ออำนวย และชี้แนะ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนมีประโยชน์มากๆ นักศึกษามีความสนใจมากขึ้น แต่สิ่งสนับสนุนอื่นๆต้องมีประสิทธิภาพ เช่น สัญญาณอินเตอร์เนตมีความเสถียร ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

  ตอบลบ
 33. E-learning เป็นรูปแบบสื่อการเรียนรู้ที่ดีมากหลากหลาย ในแต่ละรายวิชาควรประยุกต์ใช้ในการเรียน

  ตอบลบ
 34. นัำทิพย์ ไพคำนาม7 สิงหาคม 2561 15:07

  อาจารย์ผู้สอนควรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนด้วย e-learning

  ตอบลบ
 35. สายสุดา จันหัวนา7 สิงหาคม 2561 15:09

  เป็นวิธีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสมรรถนะและทักษะการเรัยนรู้..

  ตอบลบ
 36. พลอยลดา ศรีหานู7 สิงหาคม 2561 15:12

  การเรียนโดยใช้ e learning เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  ตอบลบ
 37. กัลยารัตน์ ไพคำนาม7 สิงหาคม 2561 15:13

  การเรียนรู้จาก E-learning เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับผู้เรียน เป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ตอบลบ
 38. สายสุดา จันหัวนา7 สิงหาคม 2561 15:17

  E-learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย มีความเหมาะสมนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาในยุคปัจจุบัน ที่มีความสารถในการใช้เทคโนโลยี จะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม กระตือรือร้น และให้ความสนใจในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น
  แต่จะต้องมีการพัฒนาสิ่งสนับสนุน ระบบการเรียนทั้งอินเตอร์เน็ต และความสามารถ ความรู้ ของครูผู้สอน ในการใช้เทคโนโลยี และการพัฒนา E-learning

  ตอบลบ
 39. กัลยารัตน์ คาดสนิท7 สิงหาคม 2561 15:23

  การเรียนรู้จาก E-learning เป็นการเรียนรู้ที่ดีมากสำหรับผู้เรียน เป็นการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้วยตนเอง

  ตอบลบ
 40. เรื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สามารถจัดการเรียนรู้ในหลายรูปแบบ..

  ตอบลบ