วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากลและการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ


เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากล

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นางแก้วจิต  มากปาน  ประธาน
2. นางนิระมล  สมตัว               รองประธาน
3. นางกล้วยไม้  ธิพรพรรณ         สมาชิก
4. นางสาวสายใจ  คำทะเนตร     สมาชิก
5. นายวิทยา  วาโย                 สมาชิก
6. นางน้ำทิพย์  ไพคำนาม สมาชิก
7.นางทิพวรรณ  ทัพซ้าย  สมาชิก
8.  นางสาวกัลยารัตน์  คาดสนิท   สมาชิก
9. นางนิระมล  สมตัว               เลขานุการ       
10. นางสาววรรณพร  คำพิลา     ผู้ช่วยเลขานุการวัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาสากล
2. เพื่อวางแผนการนำองค์ความรู้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานครั้งที่ 1

กลุ่มงานบริการการศึกษา มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากล ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ สิ่งที่ทำอยู่ทำอย่างไร เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากลมีรายละเอียดดังนี้
1.              งานพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะภาษาสากลเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเลือกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี โดยในปีการศึกษา 2559 ได้มีการจัดโครงการเพื่อปรับทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อภาษาอังกฤษ โดยการปรับสิ่งแวดล้อมรอบกายของนักศึกษาให้มีภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การเปลี่ยนป้ายต่าง ๆ ในห้องน้ำ ตามทางเดิน ให้เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักศึกษาคุ้นชินกับการใช้ภาษาอังกฤษ
2.     ในปีการศึกษา 2560 งานพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยแบ่งออกเป็น 4 ระยะ โดยจะแบ่งนักศึกษาออกเป็น ๔ ฐาน และในแต่ละฐานนักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในด้าน Grammar Reading Listening และWriting 
3.     งานพัฒนานักศึกษา ได้มีการติดตามผลการทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันพระบรมราชชนก

ปัญหาที่พบ
1.     ในระยะที่ 3, 4 ของการจัดโครงการ เป็นช่วงเวลาที่นักศึกษาชั้นปีที่ ๓และ๔ ฝึกปฏิบัติวิชาทางการพยาบาลที่โรงพยาบาล จึงไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้คะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ และ๔ ยังมีนักศึกษาที่สอบผ่านจำนวนน้อยคน
2.     ช่วงเวลาและตารางเวลาที่จะใช้ในการจัดทำโครงการเสริมหลักสูตรนี้ไม่ตรงกันกับวิทยากรที่เชิญสอนในแต่ละฐานของโครงการทำให้ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนที่มากเกินไป
3.     อุปกรณ์ที่ใช้อำนวยความสะดวกในการจัดโครงการยังไม่เพียงพอต่อการจัดโครงการ รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ในโครงการ
4.     จำนวนของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมของโครงการยังไม่ครบ ร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1.     การจัดกิจกรรมควรมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
2.     การจัดกิจกรรมควรมีการบูรณาการกิจกรรมที่ให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ตลอด เช่น การนำเสนอความรู้ หรือคำศัพท์ภาษาอังกฤษผ่านทางประชาสัมพันธ์
3.     ควรมีการกระตุ้นนักศึกษาโดยใช้แรงจูงใจในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ หรืออาจใช้คะแนนที่ทดสอบภาษาอังกฤษเป็นเกณฑ์ในการเลื่อนชั้นปี
4.     ควรมีการจัดกิจกรรมการบันทึกชั่วโมงในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการพูด โดยการฝึกการสนทนาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ชาวต่างชาติหรืออาจารย์ในวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และหากนักศึกษาไม่สามารถเก็บชั่วโมงได้ครบตามกำหนดอาจมีการตัดคะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
๕.     ควรมีการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละชมรมของสโมสรนักศึกษา เช่น กิจกรรมงานวัด กิจกรรมวันสงกรานต์

กิจกรรมที่ 3 แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้  (จะปรับปรุงตรงไหนอย่างไร ช่วงไหน ใช้เวลากี่วัน)
1.   ปรับปรุงตารางเวลาโดยในแต่ละระยะของการจัดกิจกรรมจะใช้เวลาประมาณ ๔ วัน ต่อ ๑กิจกรรมและมีกิจกรรม ดังนี้
             ๑.๑   กิจกรรมปรับทัศนคติ ตอนปฐมนิเทศนักศึกษาในช่วงเปิดเทอม
             ๑.๒   กิจกรรมเข้าฐาน เพื่อเตรียมความรู้และความพร้อมในการทดสอบภาษาอังกฤษ
             ๑.๓   จัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ได้แก่ การนำเสนอคำศัพท์โดยการประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาเช้า การเก็บชั่วโมงในการสนทนาภาษาอังกฤษ และการจัดกิจกรรมงานวัด Interเรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. นางแก้วจิต  มากปาน  ประธาน
2. นางนิระมล  สมตัว               รองประธาน
3. นางกล้วยไม้  ธิพรพรรณ         สมาชิก
4. นางสาวสายใจ  คำทะเนตร     สมาชิก
5. นายวิทยา  วาโย                 สมาชิก
6. นางน้ำทิพย์  ไพคำนาม สมาชิก
7.นางทิพวรรณ  ทัพซ้าย  สมาชิก
8.  นางสาวกัลยารัตน์  คาดสนิท   สมาชิก
9. นางนิระมล  สมตัว               เลขานุการ       
10. นางสาววรรณพร  คำพิลา     ผู้ช่วยเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้
1. เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และการปฏิบัติงานในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อวางแผนการนำองค์ความรู้มาปรับปรุงการปฏิบัติงานครั้งที่ 1
กลุ่มงานบริการการศึกษา มีประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เรื่อง การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ สิ่งที่ทำอยู่ทำอย่างไร เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมีรายละเอียดดังนี้
1.             งานพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยเลือกพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 โดยให้เจ้าหน้าที่ IT ของวิทยาลัยฯ แนะนำและสอนการใช้สื่อ สมาร์ทโฟนในการสืบค้นข้อมูล และการนำเสนองาน  ในสัปดาห์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และมีการจัดชั่วโมงในการสอนการสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด

กิจกรรมที่ 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองค์ความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ได้ดังนี้
1.     จากการจัดกิจกรรมเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาได้รับความรู้จากการสอนและคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในวิทยาลัยฯ แต่ยังขาดการใช้เทคโนโลยีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขาดการแสดงศักยภาพของนักศึกษาในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนของนักศึกษา
 2.    หลังการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษายังไม่เกิดความสนุกในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการนำเสนอผลงานของนักศึกษา

กิจกรรมที่ 3 แนวทางที่จะนำไปประยุกต์ใช้  (จะปรับปรุงตรงไหนอย่างไร ช่วงไหน ใช้เวลากี่วัน)
1.   ปรับปรุงการจัดกิจกรรม ดังนี้
             ๑.๑   กิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยการสอนให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือโปรแกรมที่ใช้ในการนำเสนองานจากเจ้าหน้าที่
             ๑.๒   จัดกิจกรรมงานวัด Inter ให้มีการบูรณาการในการใช้เทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมหรือนำเสนอกิจกรรมร่วมด้วย  
             ๑.๓   สนับสนุนให้นักศึกษาที่มีจิตอาสาพัฒนาสื่อการเรียน หรือคลิปวีดิทัศน์โดยใช้ภาษาอังกฤษ และมีการเสริมแรงโดยนำสื่อเหล่านั้นนำเสนอขึ้นบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซด์ของวิทยาลัยฯ

ผู้บันทึกการแลกเปลี่ยน  นางสาววรรณพร  คำพิลา
    

หมายเหตุ        Copครั้งต่อไป แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ ความรู้/ประสบการณ์ที่ได้ ประเด็น
1.       การนำประสบการณ์ หรือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใน CoP
2.       การนำประสบการณ์ หรือการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการใช้สื่อและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใน CoP


ภาพกิจกรรม
23 ความคิดเห็น:

 1. เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษา ควรทำต่อเรื่อง แบะให้อาจารย์มีส่วนร่วม

  ตอบลบ
 2. การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการใช้ภาษาสากลมีประโยชน์สำหรับนักศึกษา

  ตอบลบ
 3. เป็นโครงการที่ดี หากดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีค่ะ ขอเสนอแนะชื่อโครงการค่ะ เพราะเห็นมีการวพิพากษ์เรื่องนี้ การใช้คำว่าปรับทัศนคติทำให้มองเชิงลบว่า นศ.ไม่ชอบโดยไม่มีหลักฐานรองรับ เช่นผลการสำรวจ ขอเสนอชื่อ การปรับเปลี่ยนความคิดเชิงบวกในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา การเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ หรือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ........ ประมาณนี้ค่ะ

  ตอบลบ
 4. สุพิศตรา พรหมกูล3 สิงหาคม 2561 10:00

  เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คะ

  ตอบลบ
 5. ควรมีการทดสอบก่อนและแบ่งกลุมนศ.ตามระดับและสอนเพิ่มในประเด็นที่ได้คะแนนต่ำโดยอาจใช้การเรียนรู้ด้วยตนเองและสอนเสริมโดยอ.ต่างประเทศและดูคะแนนหลังดำเนินการพัฒนา หรือให้นักศึกษาอัดคลิปภาษาต่างประเทศเพื่อฝึกตนเอง

  ตอบลบ
 6. ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ซึ่งจะสำเร็จได้นั้น ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสนใจในการใช้ภาษาต่างประเทศของแต่ละบุคคล ความมุ่งมั่นตั้งใจในการคิด พูด เขียน ภาษาอังกฤษจากการดำเนินชีวติประจำวันรอบตัว เช่น การอ่านคำชี้แจงภาษาอังกฤษของสิ่งของที่ซื้อมา (ซองสบู่ กล่องยาสีฟัน หรือ ข้างขวดซอส เป็นต้น) ทำให้ได้คำศัพย์ใหม่ๆ การคิดเป็นภาษาอังกฤษแล้วพูดออกมา หากนึกไม่ออก หรือไม่ทราบก็จะเปิดหาคำศัพย์หรือตัวอย่างประโยคจาก google search ทันที อ้อ...การให้กำลังใจตัวเอง self talk that I can do it พูดกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้

  ตอบลบ
 7. กล้วยไม้5 สิงหาคม 2561 09:51

  ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ญาติที่ไปศึกษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วย การใช้ในชีวิตประจำวันให้มีภาาาอังกฤษสม่ำเสมอ

  ตอบลบ
 8. ขอแลกเปลี่ยนควรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาดูพื้นฐานก่อนกิจกรรมให้มีความหลาหหลายตามความต้องการของผู้เรียน และอย่างต่อเนื่อง
  ( อ นิระมล )

  ตอบลบ
 9. ควรมีการจัดนักศึกษาที่มีความสนใจและความต้องการ เข้าร่วมกิจกรรม และเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมค่ะ

  ตอบลบ
 10. การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังให้นักศึกษาเกิดทัศนคติที่ดี ตระหนักและเห็นความสำคัญที่จะต้องนำไปใช้ในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
  การหาแนวทางพัฒนาให้นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ควรเริ่มจาก การกำหนดนโยบายในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การสอดแทรกเข้าใปในรายวิชา การกำหนด requirement ของการเก็บประสบการณื หรือการสอบผ่านด้านภาษาอังกฤษ ก่อนสำเร็จการศึกษา และเพิ่มเติมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

  ตอบลบ
 11. ควรมีการประเมินความสนใจและความถนัดผู้เรียน..เพื่อให้การส่งเสริมทักษะผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น..รวมทั้งการพัฒนาทักษะควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

  ตอบลบ
 12. ขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การสร้างทัศนคติที่ดี กับภาษาอังกฤษ สร้าง แรงบันดาลใจให้อยากเรียนรู้ ภาษาเช่น การไปศึกษาสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้ภาษา การสร้างสิงแวดล้อม สิ่งสนับสนุนที่เอื่อ การเรียนรู้ เช่น การเข้าถึง Internet ง่าย การมีหน่วยเรียนรู้เป็นภาษาอังกฤษ เหล่านี้ ช่วยให้ ผุ้เรียนสนใจที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษตัวเองมากขึ้น

  ตอบลบ
 13. เป็นการพัฒนานักศึกษาที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21 ควรส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาสากลในวิชาชีพ และมีการกำหนดวันEnglish day 1 วันใน1 สัปดาห์

  ตอบลบ
 14. การพัฒนาครูด้าน IT ก็มีความสำคัญ จะทำให้ครูมีสมรรถนะและส่งผ่านสมรรถนะต่อผู้เรียนด้วย

  ตอบลบ
 15. การพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านภาษาสากลในด้านการเรียนการสอน ควรจัดรูปแบบง่ายๆ ห้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุก ไม่เครียด เพราะจะทำให้ผู้เรียน ไม่เครียด ไม่กังวล เและสามารถนำใช้ในชีวิตประจำวัน

  ตอบลบ
 16. ควรออกแบบการเรียนการสอนด้วยการสอดแทรกและการสิบคันงานวิจัยภาษา English และใชัภาษา English ในการสอน เช่น Conference case or roungd case และประเมินผลให้ชัดเจน

  ตอบลบ
 17. เสนอแนะให้มีกิจกรรมที่ใช้ภาษา English ต่างๆที่หลากหลาย เช่น English Project and/or English camp in BCNKK activities. และมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ให้เห็นผลชัดเจนที่ดีขึ้น

  ตอบลบ
 18. นัำทิพย์ ไพคำนาม7 สิงหาคม 2561 15:16

  เป็นโครงการที่ดี หากดำเนินการอย่างต่อเนื่องจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีค่ะ

  ตอบลบ
 19. สายสุดา จันหัวนา7 สิงหาคม 2561 15:17

  เป็นการพัฒนานักศึกษาที่ดีเพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่21

  ตอบลบ
 20. พลอยลดา ศรีหานู7 สิงหาคม 2561 15:19

  ควรมีการแบ่งกลุ่มนักศึกษาดูพื้นฐานก่อนกิจกรรมให้มีความหลาหหลายตามความต้องการของผู้เรียน และอย่างต่อเนื่อง

  ตอบลบ
 21. กัลยารัตน์ ไพคำนาม7 สิงหาคม 2561 15:21

  เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คะ

  ตอบลบ
 22. กัลยารัตน์ คาดสนิท7 สิงหาคม 2561 15:22

  เป็นการพัฒนาที่เหมาะสมกับนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 คะ

  ตอบลบ