วันพุธที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ระบบและกลไกการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ


ระบบและกลไกการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการ
แบบฟอร์มปรับปรุงโครงการ10 ความคิดเห็น:

 1. ระบบและกลไกการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการที่ปฏิบัติกันอยู่มีความสะดวกและชัดเจนดีแล้ว

  ขอเสนอการจัดทำแบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอผู้อำนวยการลงนาม เพื่อความสะดวกของผู้เสนอเรื่องถึงท่านผู้อำนวยการ ช่วยลดระยะเวลาการพิมพ์บันทึกข้อความชี้เจงว่าส่งเรื่องนี้ถึงผู้อำนวยการเพราะอะไร สะดวกทั้งกับผู้ส่งหนังสือ ผู้รับหนังสือเพื่อเสนอลงนาม และท่านผู้อำนวยการ

  ตอบลบ
 2. กลุ่มบริหารฯผู้ที่มีองค์ความรู้ที่ตรงควรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดประชุมทำความเข้าใจและกำหนดแบบฟอร์มการเขียนเพื่อลดความคลาดเคลื่อนและลดเวลาในการจัดทำหนังสือ

  ตอบลบ
 3. ระบบกลไกที่ได้จากการเเลกเปลี่ยนนี้ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี. เสนอให้ระบุเวลาในการดำเนินการเอกสารควบคู่ในกลไกนี้ด้วยจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถติดตามเอกสารที่เสนอได้ตามเวลาที่กำหนด

  ตอบลบ
 4. ควรมีคู่มือในการเขียนหนังสือราชการแต่ละเรื่องจะดีมาก ลดเวลาการทำงานค่ะ

  ตอบลบ
 5. เห็นด้วยกับการมีระยะเวลากำกับในการทำหนังสือราชการค่ะ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ23 กรกฎาคม 2560 21:50

  มีความชัดเจนในขั้นตอนการปฎิบัติค่ะ และเป็นแนวทางในการดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ

  ตอบลบ
 7. ระบบและกลไกการส่งงานพิมพ์หนังสือราชการที่ปฏิบัติอยู่มีความสะดวกและชัดเจนดี

  ขอเสนอให้ระบุเวลาในการดำเนินการพิมพ์หนังสือราชการ

  ตอบลบ
 8. จรรยา คนใหญ่24 กรกฎาคม 2560 15:11

  ขอเสนอเพิ่มเติม ร่างแบบฟอร์มการพิมพ์หนังสือราชการ เพื่อเป็นตัวอย่างกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกหนังสือราชการ

  ตอบลบ
 9. ขอเสนอแนะ ในเรื่องแบบฟอร์ม และหัวข้อในการจะส่งให้ผู้เกี่ยวข้องพิมพ์หรือร่างการออกหนังสือ

  ตอบลบ
 10. ระบบชัดเจนดี เสนอเพิ่มระยะเวลาแต่ละขั้นตอนจะสมบูรณืมากค่ะ

  ตอบลบ