วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการสะท้อนคิดของนักศึกษาในบริบทวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นรายงานผลการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะการสะท้อนคิด (Reflection)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น


14 ความคิดเห็น:

 1. สุจินดา ศรีสุวรรณ17 กรกฎาคม 2560 13:56

  จากเอกสาน one page สรุป องคืความรู้ ของ การจัดการความรู้ ได้เห็นรูปแบบของการจัดการความรู้ที่เข้าใจง่าย และชัดเจนมากค่ะ และหากเพิ่มเวที การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทั้ง 6 วิชา ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละระยะ จะได้องค์ความรู้ ที่ลึกซึ้งมากขึ้น และเป็นแนวปฏิบัติของวิชาต่อไป ได้คมชัด มากยิ่งขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 2. สุพิศตรา พรหมกูล17 กรกฎาคม 2560 16:04

  การจัดการความรู้ ทำให้เห็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการสะท้อนคิดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในรายวิชาอื่นๆได้

  ตอบลบ
 3. การสะท้อนคิด เป็นรูปแบบที่สามารถพัฒนานักศึกษาเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ทุกรายวิชาทั้งทฤาฏีและปฏิบัติ

  ตอบลบ
 4. เห็นด้วยอย่างยิ่งคะกับการทำสะท้อนคิดเพราะทำให้ผู้เรียนได้นำสถานการณ์มาคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญ ตามความคิดเข้าใจของตนเองผ่านทั้งการพูดและการเขียน ผู้เรียนจะได้ประโยชน์มาก เพราะสุดท้ายผู้เรียนจะเกิดความเข้าใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์ แสวงหาคำตอบโดยใช้เหตุผลแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงตนเองและปรับปรุงงานให้ดีขึ้นค่ะ

  ตอบลบ
 5. จะทำอย่างไรที่จะทำให้การสะท้อนคิดอยู่ในชีวิตประจำวันทั้งของครู เจ้าหน้าที่และนศ.

  ตอบลบ
 6. การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดช่วยให้เกิดการพัฒนาขึ้นทั้งผู้เรียนและผู้สอน. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของวิธีการคิดที่มีคุณภาพมากขึ้น. ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต

  ตอบลบ
 7. การจัดการเรียนการสอนโดยการสะท้อนคิดมุ่งหวังให้นศ.เกิดการคิดที่เชื่อมโยง และหาแนวทางการพัฒนาตนเองหรือสิ่งที่ได้เรียนรู้ให้ดีขึ้นในอนาคต ดังนั้นประเด็นที่สำคัญที่สุดที่เราควรฝึกให้เกิด ในการเขียนทุกครั้งคือประเด็นกานพัฒนาให้ดีขึ้นในอนาคต เพื่อจะช่วยพัฒนาตัวนศ. และพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

  ตอบลบ
 8. ควรฝึกให้นักศึกษาได้สะท้อนคิดอย่างสม่ำเสมอ ครูเป็นผู้คอยกระตุ้นด้วยคำถาม และเมื่อมีสถานการณ์ที่น่าสนใจ จะช่วยให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ เพิ่มทักษะทางปัญญา

  ตอบลบ
 9. พรรณิภา ทองณรงค์23 กรกฎาคม 2560 20:27

  การเรียนการสอนในภาคปฏิบัติที่จะทำให้รู้ว่า นักศึกษามีการเปลี่ยนแปลงทั้งความรู้ ความคิด ทัศนคติ และการปฏิบีติต้องใช้เทคนิค Reflection เป็น เครื่อมือ เสมอ

  ตอบลบ
 10. การสะท้อนคิดเป็นการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับนักศึกษา เพราะการสะท้อนคิดด้วยตนเองช่วยให้นักศึกษาได้ฝึกการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การจัดระบบความคิดของตนเอง เพื่อให้สื่อสารกับคนอื่นได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งยังช่วยเชื่อมโยงความรู้กับการใช้เหตผุลในการอ้างอิงสิ่งที่คิดได้ดี

  ตอบลบ
 11. ในช่วงที่ไปอบรมที่ NZ มีความสงสัยว่าทำไมอาจารย์จะต้องให้สะท้อนคิดทุกวันๆๆ ที่นี้ใช้ Gibb's Model ซึ่งมี5 ขั้นตอน แต่พอทำไปมาจนเดือนครึ่ง ทำให้ได้คำตอบกับตนเอง..และเคยเอามาฝึกกับเด็กเวลาที่จะต้องสะท้อนคิดในวิชา ป.สร้างเสริม และ ป.ชุมชน 2 พบว่าเด็กเราใช้แต่เปลือก มันยังไม่ถึงแก่นของการสะท้อนคิด..เมื่อสะท้อนดูกระบวนการก็พบว่ายังขาดการสร้างเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนที่เกิดจากภายในของเด็กอย่างแท้จริง ซึ่งเรื่องนี้อ.สุรเกียรติ เคยบอกไว้ว่าต้องให้เด็กลงสัมผัสจริงจึงจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ตัวเด็กและก่อนจะไปถึงเด็กครูต้องเปลี่ยนก่อน...

  ตอบลบ
 12. รุ่งทิพย์ พรหมบุตร24 กรกฎาคม 2560 08:02

  การใช้การสะท้อนคิดในกระบวนการเรียนการสอน เป็นสิ่งที่ดี สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ในส่วนตัวได้ใช้ในวิชาปฏิบัติการพยาบาล ก็ได้ผลดี เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้ทบทวนตนเอง ฝึกการคิดวิเคราะห์ และการสื่อสาร เป็นการทำให้ผู้สอนเข้าใจปัญหาและความต้องการของผู้เรียนมากขึ้น ควรทำอย่างต่อเนื่อง

  ตอบลบ
 13. หากได้มีการทบทวนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการใช้การสะท้อนคิดในกระบวนการเรียนการสอน ระหว่างอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคนิคการสะท้อนคิดกับอาจารย์ทั่วไปจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนมากขึ้นในทุกรายวิชา

  ตอบลบ
 14. กรณีดูแล นศ. รายกลุ่ม อาจทำการสะท้อนคิดในกลุ่ม เช่น การพัฒนาการปฏิบัติงาน (practice development) การใช้ focus group

  ตอบลบ